I detta arbete används, ett för universitetet gemensamt, kommunikationskoncept för att kommunicera universitetets utbildning och forskning. En målsättning är att konceptet ska fungera över lång tid och inte bytas årligen.

Uppgifterna för konceptet har varit att:

 • stärka bilden av universitetet och underlätta rekrytering
 • ta fram och använda budskap med tydlig koppling till kommunikationsplattformen
 • genom formspråket, som utgår från vår visuella identitet, skapa igenkänning över tid
 • knyta an till staden och vår roll som huvudstadsuniversitet
 • stärka Stockholms universitet som avsändare

Universitetet arbetar löpande med att förvalta, förfina och utveckla det koncept som har använts sedan 2012. Till grund för konceptet ligger Kommunikationsplattformen (Regelboken 1.5 Information och kommunikation) som innehåller övergripande budskap, kärnvärden och profiltexter.

Från och med 2015 fokuserar universitetet mer på det egna innehållet i image- och rekryteringskommunikationen utifrån devisen att ”hela universitetet kommunicerar”. Detta innebär främst att vi satsar mer på innehåll och kommunikation i universitetets egna digitala kanaler och mindre på traditionell reklam.

Anpassningen till digitala kanaler, nya målgrupper och nya arenor innebär att:

 • Ökat fokus läggs på innehåll i egna digitala kanaler
 • Kommunikationen blir mer flexibel över tid och något mindre fokus läggs på ansökningsperioderna än tidigare
 • Kopplingen mellan kommunikationsinsatser riktade till olika målgrupper – studenter, forskare, intressenter stärks
 • Det internationella perspektivet stärks i utveckling och framtagande av kommunikationen
 • Specifika behov hos målgrupperna t ex studieinformation behöver identifieras och hanteras

 

Utbildningskatalog Ht 15/Vt 16.
Utbildningskatalog Ht 15/Vt 16.

Ny bildlösning

Inför 2015 har universitetets bildkoncept anpassats och utvecklats bland annat för att kunna möta de krav som digitala ytor ställer. Bakgrunden är liknande som tidigare, men nu även med bilder från universitetsområdet.

Bildlösningen består av:

 • Två grundbilder – riktade till nationella respektive internationella målgrupper.
 • Siluetter som placeras i olika utsnitt av bilden.

Siluetterna som syns i bilden är ett sätt att gestalta studenter, lärare och forskare samt vad universitetet har att erbjuda.

Bilderna finns som färdiga marknadsföringsytor tillgängliga för nedladdning i mediebanken.

 

Beskrivning av konceptet

Universitetet i huvudstaden

Vi erbjuder utbildning vid ett högt rankat universitet och har huvudstadens alla fördelar. Universitetet och staden har, var för sig och tillsammans, alltid lockat människor som vill utvecklas och träffa andra med liknande ambitioner.

Så vill vi påverka målgruppen

Vi vill att målgrupperna ska känna att Stockholms universitet är ett av landets ledande lärosäten och även påminna om fördelarna med att stanna i eller komma till huvudstaden. Vi ska alltså inte presentera nya argument, utan lyfta fram fakta. Liksom tidigare ska konceptet stärka bilden av universitetet, men även lyfta fram att våra utbildningar och vår forskning ger resultat för individer och samhälle. Universitetet som en del av Stockholm ska också synliggöras.

Hur långt vill du nå?

Vi vill visa att man vid universitetet kan nå långt utifrån de egna ambitionerna och färdigheterna. Därför visar vi upp resultat i form av karriärer, utmärkelser, forskningsprojekt och samhällspositioner som alla har nåtts via Stockholms universitet. Det gör att formuleringen ”Hur långt vill du nå?” blir en uppmaning att rannsaka sig själv (Vad vill jag? ) och att faktiskt söka till en viss utbildning.

Ta plats med större självförtroende

Kommunikationen ska tydligt framhålla att valet av Stockholms universitet innebär kvalitet och trygghet oavsett om man är student eller intressent. För att uppnå detta är det klokt att möta mottagaren med mer emotionell kommunikation än vi tidigare gjort. Därför fokuserar vi på att lyfta fram berättelser om resultat från vår utbildning och forskning. Vi eftersträvar också att använda ett starkare bildspråk än tidigare. Syftet är att kunna målgruppsanpassa kommunikationen och nå genomslag. 

För mer information om konceptets olika komponenter se vägledningen (pdf) nedan.