Förändringar på utbildningsnivå

Antalet erbjudna utbildningar minskar: kurser (-1,4 %), program (-0,7 %).  Och det är färre utbildningar som har behöriga sökande: kurser (-1,8 %), program (-4,0 %). Universiteten i Uppsala, Umeå och Stockholm erbjuder flest utbildningar och har flest utbildningar med behöriga sökande.

Tre grupper av utbildningar som leder till yrkesexamina ökar i antal – lärare (15 %), civilingenjörer (58 %) och högskoleingenjörer (35 %). Antalet lärarutbildningar med behöriga sökande ökar stort – antalet högskole- och civilingenjörsutbildningar med behöriga sökande har en mindre ökning i absoluta tal.

Förändringar på individnivå

Av 234 740  behöriga sökande (-1,0 % jämfört med vt 2014) blir totalt 157 889 antag¬na (-2,3 %), varav 105 824 till sitt förstahandsval (-2,3 %). 84 834 reservplacera¬s (-2,6 %).

Utbildningar som leder till yrkesexamina

Det totala antalet förstahandsökande, behöriga sökande och antagna per presenterad utbildning ökar för alla utbildningar, med undantag för högskoleingenjörsutbild¬ningar.
Civilingenjörer och läkare ökar mest procentuellt i alla avseenden: antal förstahands¬sökande (14 respektive 9 %), behöriga sökande (17 respektive 10 %) och antalet antagna (34 respektive 14 %).

Lärar- och förskollärarutbildningar

Lärarutbildningar får 9 674 behöriga sökande (ökning 6,1 %) och 8 950 förstahandssökande (7 %). Totalt blir 3 577 antagna (14 %), varav 1 525 till sitt förstahandsval (7,9 %).
Antalet behöriga sökande till förskollärarutbildningar minskar (-2,7 %), medan antagningen ökar (8,1 %).
Yrkeslärarutbildningar får 376 behöriga sökande (-0,5 %), medan antalet antagna ökar till 303 (11,8 %).

Antalet behöriga sökande ökar mer procentuellt för män än för kvinnor till alla lärarkategorier. För förstahandssökande och antagna är den procentuella ökningen större för män än för kvinnor till alla lärarkategorier utom yrkeslärarutbildning.

(Pressmeddelande från UHR.)

Läs även:
Fortsatt många reserver till lärarutbildningarna
22 000 erbjuds studieplats våren 2015