– Stockholms universitet ligger bland världens 100 främsta lärosäten idag. Satsningen görs i syfte att förstärka denna ställning ytterligare för att möta dagens krav i en global forsknings- och utbildningsvärld. En internationellt präglad akademisk miljö är viktig för att höja kvaliteten i både forskning och utbildning. Det innebär att såväl forskare som lärare och studenter måste ges möjlighet till internationella utbyten, säger rektor Kåre Bremer.

Stockholms universitets satsning om 100 miljoner till internationalisering består av:

Sabbatsterminer
Stockholms universitet utlyser upp till 50 sabbatsterminer för att tillsvidareförordnade lärare vid universitetet ska kunna förlägga sin forskning en eller två terminer vid utländskt universitet. Programmet utlyses under hösten 2012 och utlysningen och programmet kommer att hanteras gemensamt av områdeskanslierna. Rektor beslutar om fördelning av medel med utgångspunkt i områdesnämndernas prioriteringar av ansökningarna utifrån vetenskaplig kvalitet. Till programmet avsätts 20 miljoner kronor. Denna utlysning är tänkt att följas av flera.

Postdoktoranställningar
Stockholms universitet utlyser upp till 25 tvååriga postdoktoranställningar för internationella studenter. Utlysningen görs under hösten 2012 och även här kommer områdeskanslierna att hantera utlysningen och programmet gemensamt. Ansökan ska åtföljas av inbjudningsbrev från värdinstitutionen vid Stockholms universitet. Rektor beslutar om fördelning av medel utifrån områdesnämndernas prioriteringar av ansökningarna utifrån vetenskaplig kvalitet. Värdinstitutionerna anställer utvalda postdoktorer och ersätts med ett schablonbelopp om 850 000 kronor per postdoktor och år.
Till programmet avsätts 42,5 miljoner kronor.

Transnationella partnerskap
Ett särskilt program inrättas för bilateralt samarbete med Helsingfors universitet, University of Illinois, Cornell University, University of Wisconsin-Madison, National University of Singapore, Fudan University/Nordic Centre Shanghai och University of Queensland. Urvalet av universitet är baserat dels på det nuvarande programmet Stockholm University Academic Initiative, dels de universitet som visat ett särskilt intresse för Stockholms universitet och med vilka Stockholms universitet redan har flera utvecklade samarbetsprojekt. Programmet ska omfatta ömsesidigt utbyte av forskare, lärare, doktorander, studenter och personal samt stimulera till utökat intresse för ansökan till masterutbildningar vid Stockholms universitet. Till programmet avsätts 10 miljoner kronor. 

Institut för avancerade studier
Stockholms universitet planerar att inrätta ett institut för avancerade studier. Institutet ska vara öppet för 15-20 gästande forskare från i första hand utländska universitet men även för forskare från Stockholms universitet och andra svenska universitet. Finansieringen av institutet beräknas ske delvis med universitetets interna medel, delvis genom externa strategiska partnerskap. Institutet är på planeringsstadiet. Till institutet avsätts initialt 10 miljoner kronor för planering och medfinansiering i externa strategiska partnerskap.

Rekrytering av utländska forskare
Till detta ändamål avsätts 17,5 miljoner kronor.

Stärkt stöd till institutioner som rekryterar betalande studenter
Institutioner som arbetar med internationell rekrytering av betalande studenter kommer under nästa år att få ett stärkt stöd om 50 000 kronor per betalande helårsstudent, för fortsatt utveckling av utbildningarna i syfte att göra dem än mer internationellt attraktiva. Med 100 betalande helårsstudenter omfattar programmet 5 miljoner kronor. Programmet gäller för 2013 men kan komma att förlängas.

För vidare information kontakta Joakim Malmström, chef för Planeringsenheten.