Kapacitetsuppbyggnad ger stöd till att utveckla gemensamma projekt för att utveckla nya kurser, läroplaner, utbildningscentra, högskoleadministration eller nationella utbildningsreformer, samt bidrar till moderniseringen av den högre utbildningen och till en demokratisk utveckling i partnerländerna. Programdelen är en fortsättning på de tidigare programmen Tempus, Alfa och EDULINK.

Deltagarna engageras i projekt för att till exempel utveckla kurser och institutioner eller förändra utbildningssystemet på nationell nivå.

Det finns två typer av samarbeten:

  • Gemensamma projekt
    Inom gemensamma projekt, som genomförs på institutionell nivå, kan man samarbeta kring kursutveckling, reformer av styrelsesätt på lärosäten, och att stärka lärosätenas roll i samhället.
  • Strukturella projekt
    Strukturella projekt ska bidra till reformer och utveckling av högre utbildning på nationell nivå i partnerländerna. De övergripande målsättningar som gäller för gemensamma projekt gäller även för strukturella projekt. Tänkbara samarbetsområden är utveckling av nationella kriterier för kvalitetssäkring, tillgodoräknande och rutiner kring antagning av studenter.

Projekten kan antingen vara nationella (rikta in sig på ett partnerland) eller multinationella (inkludera fler än ett partnerland).

Interna rutiner

- En ansökan där en institution vid Stockholms universitet är projektkoordinator måste ansökan samt samtliga mandatbrev signeras av chefen för Studentavdelningen. Därför är det viktigt att du i kontaktar Maria Högemark, Studentavdelningen, för vidare instruktioner kring detta.

- Om en institution är projektdeltagare ska ett mandatbrev skrivas under av chefen för Studentavdelningen. Därför är det viktigt att du i kontaktar Maria Högemark, Studentavdelningen, för vidare instruktioner kring detta.

Ansökan och information

http://www.utbyten.se/sv/Program/Program-A---O/Erasmus-kapacitetsuppbyggnad/