Bakgrund om programmet Erasmus+

Erasmus+ är namnet på EU:s program för att främja internationellt samarbete. Programmet ska bidra till att höja kvaliteten och stärka den europeiska dimensionen inom högre utbildning genom europeiskt samarbete.

Utlysningens omfattning

Utlysningen omfattar fyra olika aktiviteter:

1. Medel för besök som syftar till att inleda samarbeten med universitet eller andra behöriga organisationer inom ramen för programmet Erasmus+ för högre utbildning.
2. Medel för besök som syftar till att stärka eller utöka samarbeten med partneruniversitet eller andra organisationer inom ramen för programmet Erasmus+ för högre utbildning.

3. Deltagande i EAIE-konferensen (European Association of International Education), 12-15 september 2017 (Sevilla, Spanien). Mer information: http://www.eaie.org/seville.html

4. Deltagande i MoveON-konferensen, 14-16 juni 2017 (Malmö, Sverige). Konferensen riktar sig till personer som redan använder sig av databasen. Mer information: http://go.pardot.com/webmail/54702/464716790/6aed7c4c8bd66d83d55b75e07d2232b5

Antalet stipendier är 30 st. Medel kan sökas med ett belopp om max 8 000 kronor/person som bidrag till kostnader för resa och uppehälle. Normalt beviljas medel för en person per kategori/resa per institution. Eventuell överskridande summa betalas av institutionen. Eventuell kvarvarande summa kan behållas av institutionen och användas till aktiviteter som främjar Erasmusmobilitet. Efter avslutat besök ska en kort reserapport samt närvarointyg skickas till Studentavdelningen.

Ansökan

Ansökan görs på särskild blankett och ska innefatta:

  • ett väl definierat syfte/mål med besöket/deltagandet. Syftet ska vara att utveckla institutionens internationalisering inom ramen för programmet Erasmus+. T. ex. ett led i att förbättra ett befintligt samarbete och/eller för att öka mobiliteten bland studenter och lärare.
  • den sökandes roll, samt vid partnerbesök; kontaktuppgifter och preliminärt program för det tänkta besöket.
  • ett godkännande av institutionens prefekt (eller motsvarande). Vid fler än en ansökan från institutionen ska en prioriteringslista, godkänd av prefekten, bifogas ansökningarna.

Ansökan skickas i original till registrator med en scannad kopia till maria.hogemark@su.se. Ange ”Ansökan Erasmus+ OS-medel, dnr SU FV-0261-15” i ärenderaden.

 Ansökningsformulär OS-medel 2017 (118 Kb)

Beslut

Beslut fattas och meddelas senast två veckor efter inkommen ansökan. Planeringsresor med syfte att inleda lärarmobilitet eller andra samarbeten än studentmobilitet prioriteras.

Beviljade medel kan inte användas för annat än vad som framgår av beslutet. Bidraget ska utnyttjas under kalenderåret 2017 och aktiviteten slutföras senast den 31 december 2017.

Studentavdelningen måste omgående underrättas om ändringar sker i aktivitetens syfte och/eller om aktiviteten inte kan genomföras.

Utbetalning

Bidraget betalas ut till institutionen efter inkommen reseräkning, närvarointyg, reserapport och internfaktura. Observera att utbetalning inte kan ske till privata konton. Fakturan ska inkomma senast två månader efter avslutad aktivitet för att medel ska betalas ut.

Sista ansökningsdag

1 november 2017. Ansökningar behandlas löpande.

Övrig information

Se även separat utlysning hos UHR avseende medel för förberedande besök: http://www.utbyten.se/sv/Program/Program-A---O/Erasmus-forberedande-besok/

Frågor

Frågor om utlysningen besvaras av Maria Högemark, maria.hogemark@su.se.