Introduktion

Utbytet inom Linnaeus-Palme ska bidra till ett långsiktigt ömsesidigt samarbete mellan lärosäten i Sverige och lärosäten i utvecklingsländer, som i sin tur ökar kvaliteten på utbildningen genom att fler perspektiv/ny kunskap tillförs eller byts ut. Det yttersta syftet med Linnaeus-Palme är att höja kvaliteten på den högre utbildningen genom att integrera globala perspektiv i lärandet. Programmet administreras av Universitets- och högskolerådet (UHR) och finansieras av Sida.
 
Linnaeus-Palme ger möjlighet till erfarenhetsutbyte för lärare och studenter inom såväl grundutbildning som avancerade nivåer på universitet och högskolor, dock inte doktorand- eller forskarnivå. Studenter som vill delta i Linnaeus-Palme programmet ska vända sig till sin institution då dessa själva väljer ut stipendiater.
 
Programmet omfattar ömsesidiga
  • planeringsresor
  • lärarutbyten
  • studentutbyten
  • utvärderingsresor

Möjliga samarbetspartners

Möjliga samarbetsländer 2017 finner du på den så kallade DAC-listan.

Projektperiod

Samarbetet bör vara långsiktigt, men medel söks för ett år i taget.

Finansiering

En viss egenfinansiering krävs från deltagande institutioner, t ex för lönekostnader.

Ansökan

Det är den svenska institutionen som förbereder en projektansökan och som är operativt ansvarig för samarbetet. Varje projektansökan bedöms för sig, det går inte att hänvisa till en tidigare ansökan. Institutionen ansöker i UHR:s databas och skickar sedan sin projektansökan till Studentavdelningen, som sammanfogar samtliga ansökningar till en ramansökan, vilken ska ha rektors underskrift. Institutionen laddar sedan upp det underskrivna dokumentet i projektansökan och skickar sedan in den.
 

Rapportering beviljade projekt

Rapportering sker av respektive institution i samma databas som ansökan gjordes.

Kontaktseminarium

UHR arrangerar regelbundet kontaktseminarier. Ett kontaktseminarium ger lärosätet möjlighet att komma i kontakt med utomeuropeiska lärosäten för att inleda framtida samarbeten. Kommande seminarier annonseras på www.utbyten.se.
 

Övrigt

Det finns möjlighet att ansöka om extra medel för förhöjda kostnader i samband med en deltagares funktionsnedsättning.

Mer information om Linnaeus-Palme finns på: www.utbyten.se.