En organisation i ett av partnerländerna utses till projektkoordinator, och är den part som lämnar in ansökan och samordnar och administrerar projektet fullt ut. Det betyder att koordinatorn har hand om kontrakt och budget för hela projektet. I partnerskapet ska minst tre organisationer från minst tre länder delta. Partnerskapen kan vara två eller tre år. Bidraget kan som högst uppgå till 150 000 euro per år och projekt. Det är enbart så kallade hela partnerskap som beviljas – projekten beviljas i sin helhet eller inte alls.


Fakta

  • Strukturella samarbeten mellan minst tre organisationer från minst tre programländer (partnerländer kan delta om det ger ett mervärde)
  • Kan innehålla t ex kursutveckling, samarbete med företag, nya studieformer (virtuell mobilitet)
  • Möjlighet till tvärsektoriellt samarbete
  • Kan innehålla mobilitet (långtidsmobilitet och ”blended mobility”) om det tillför ett mervärde till projektet
  • Projektbudget max 450 000 euro
  • Projekttid 2-3 år

Interna rutiner

 Handläggningsrutiner internt inför Erasmus projektansökningar (pdf) (314 Kb)

- En ansökan där en institution vid Stockholms universitet är projektkoordinator måste ansökan samt samtliga mandatbrev signeras av universitetets Legal representative (Studentavdelningens chef enligt delegationsordning daterad 160701). Därför är det viktigt att du i kontaktar Maria Högemark, Studentavdelningen, för vidare instruktioner kring detta. maria.hogemark@su.se

- Om en institution är projektdeltagare ska ett mandatbrev skrivas under av universitetets Legal representative (Studentavdelningens chef enligt delegationsordning daterad 160701). Därför är det viktigt att du i kontaktar Maria Högemark, Studentavdelningen, för vidare instruktioner kring detta. maria.hogemark@su.se

Ansökningsblanketter och information

Mer information finns på UHR:s hemsida.