När kommunfullmäktige i Stockholm 17 december klubbade igenom detaljplanen för det blivande universitetsområdet Albano markerade det även övergången från den politiska fasen i planprocessen till den juridiska. Eftersom Albano ligger i Kungliga nationalstadsparken ställer lagstiftningen särskilda krav på hur området kan planeras och bebyggas, vilket påverkat planens utformning.

De fyra överklagande är
• Förbundet för ekoparken och Haga-Brunnsvikens vänner
Pekar i sitt gemensamma yrkande på områdets strategiska läge i Kungl. Nationalstadsparken som en integrerad del av Haga-Brunnsvikens engelska landskapspark och som en viktig biologisk spridningsväg. Hävdar att detaljplanen i flera avseenden strider mot Miljöbalken och yrkar att länsstyrelsen upphäver planen.

• Föreningen för gustavianska parken
Yrkar att planen upphävs då det historiska landskapets natur och kulturvärden skadas. Man nämner särskilt överdäckningen av den öst- västliga sprickdalen norr om Albanoberget, att Albanoberget som dominerande motiv i det historiska landskapet upphör att existera och att siktlinjer från Hagaparken kommer att påverkas negativt. En viktig del av det historiska landskapet går förlorat enligt föreningen.

• Svenska Turistföreningens Stockholmskrets
Kretsen menar att exploateringen är för omfattande och yrkar att detaljplanen ändras på ett antal punkter. En betydande miljöpåverkan sker och landskapsbilden blir lidande, konstaterar yrkandet. Stockholms natur, kultur, miljö och friluftsliv påverkas negativt och bestämmelser om strandskydd kan påverkas negativt. Byggande av studentbostäder går emot Nationalstadsparkens bestämmelser och syften. Studentbostäder i Stockholm är i och för sig vällovligt men platsen är fel vald, menar STF.

• Albano Smide
Överklagar detaljplanen och ber av tekniska skäl om anstånd med underlagen. Beslut om eventuellt anstånd fattas av länsstyrelsen.

Överklagandena behandlas först av länsstyrelsen. Nästa instans är mark- och miljödomstolen och sist Mark- och miljööverdomstolen.

– Möjligheten att överklaga är en viktig del i den demokratiska processen. Vi delar stadsbyggnadskontorets och länsstyrelsens syn hittills – att skyddet av Nationalstadsparken är fullt förenligt med Stockholms universitets utbyggnad i Albano och den nödvändiga utvecklingen av högre utbildning och forskning i Stockholmsregionen, säger förvaltningschef Ann-Caroline Nordström. Nu hoppas vi förstås på en snabb fortsatt hantering av ärendet.