Entrén till Albano sedd från norr. Bild: Stadsbyggnadskontoret.
Entrén till Albano sedd från norr. Bild: Stadsbyggnadskontoret.
 


Stockholms universitet underströk i remissvaret i somras än en gång hur angeläget det är att processen hanteras skyndsamt så att universitetets akuta lokalsituation kan avhjälpas så snart som möjligt. Den viktiga remissinstansen länsstyrelsen ställde sig även denna gång positiv till planen. De ändringar som gjorts har ytterligare stärkt länsstyrelsen i den uppfattningen, enligt remissvaret.

Efter stadsbyggnadsnämnden är det kommunfullmäktige som till sist antar detaljplanen, vilket beräknas ske den 17 december. Därefter kommer planen sannolikt att överklagas, men hur lång tid den processen tar är ännu en öppen fråga.

Se alla handlingar på stadsbyggnadskontorets webbplats.