- Beskedet om att länsstyrelsen är positiv till detaljplanen är naturligtvis välkommet, säger universitetets förvaltningschef Ann-Caroline Nordström. Nu ser vi fram emot nästa steg i planeringen - beslutet i stadsbyggnadsnämnden, som kommer i slutet av sommaren.

Länsstyrelsen har vissa synpunkter när det gäller buller för de studentbostäder som vetter mot Roslagsvägen. Med tanke på den rådande bristen på studentbostäder i kombination med närheten till undervisningslokaler och god kollektivtrafik anser ändå länsstyrelsen att planen kan godtas. Länsstyrelsen förutsätter ett fortsatt samarbete med staden och Akademiska hus så att området får en så bra lösning som möjligt ur bullersynpunkt.

Det ökade antalet studentbostäder får också klartecken av länsstyrelsen eftersom universitetens behov av lokaler fortfarande är tillgodosedda. Men länsstyrelsen understryker att om mer undervisningslokaler behövs framöver, ska bostäder kunna omvandlas för universitetens behov inom ramen för den befintliga planen.

När det gäller naturen säger länsstyrelsen att de synpunkter som framkommit har beaktats. Det fyrtiotal träd som kommer att avverkas ska ersättas med cirka 550 nya. Länsstyrelsen poängterar att så stora träd som möjligt då ska planteras och att de ska vara av lokala trädslag.