Bilaga 5 till krisplan, 2010-05-26.

Dessa riktlinjer ska därför finnas tillgänglig på lämplig plats och våra medarbetare och studenter informeras om innehållet.

Se till att någon så fort som möjligt kallar berörd personal och/eller studenter för information.

Omedelbara åtgärder

 1. Vidtag vid behov åtgärder för att förhindra ytterligare personskador.
 2. Ge vid behov hjärt-lungräddning eller andra insatser för att begränsa skadan (t.ex. åtgärder mot blödning, chock).
 3. Rör inte i onödan något på platsen. Avspärra för utredning.
 4. Ring 112 och kalla på ambulans och polis.
 5. Informera säkerhetschef, prefekt (motsv) och dekan. Säkerhetschef tar därefter erforderliga kontakter med övriga berörda.
 6. Informationschef meddelar telefonväxeln att endast prefekt och informationschef svarar på frågor från media.
 7. Se till att någon så fort som möjligt kallar berörd personal och/eller studenter för information.


Samma dag

 1. Prefekt informerar de anhöriga vad som inträffat. Personalavdelningen kan här bistå.
 2. Samla berörd personal och/eller studenter och informera om vad som inträffat.
 3. Om skadan är orsakat av olycksfall, informera Arbetsmiljöverket i Stockholm på tfn 010-730 90 00 (vxl 08.30–11.30, 12.30–16.00). Jourtelefon: 08-737 15 55.
 4. Meddela växel att inkommande samtal till den skadade skall hänvisas eller stäng av personens telefon för inkommande samtal.
 5. Se över arbetssituationen och bedöm vilka åtgärder som måste vidtagas i ett första skede för att verksamheten skall kunna fungera tillfredsställande.
   

Kommande dagar

 1. Lämna samma information till arbets- och studentgruppen som du själv har fått för att undvika rykten eller osanna uppgifter. Vid behov – erbjud avlastande samtal.
 2. Håll kontakt med den skadade.
 3. Gör en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan enligt fastställda rutiner (gäller både anställda och studenter).
 4. Om student skadats skall anmälan även göras till Kammarkollegiet på särskild blankett.