Vad är Studie- och språkverkstaden?

Studie- och språkverkstaden är en del av Studentavdelningen. Vi erbjuder seminarier, föreläsningar och individuell handledning i akademiskt skrivande och läsande, studiestrategier och muntlig framställning. Erbjudandet riktar sig till alla studenter som är inskrivna vid Stockholms universitet, samt till universitetets institutioner.

Syftet med vårt arbete är att ge studenter hjälp till självhjälp för långsiktig utveckling av sina färdigheter inom ovanstående områden. Målet är dels att ge studenter verktyg att aktivt och självständigt delta i sin utbildning, dels att bidra till en ökad genomströmning av studenter vid Stockholms universitet, och till den breddade rekryteringen.

Vi som arbetar på Studie- och språkverkstaden är språkvetare och/eller ämneslärare i svenska/svenska som andraspråk/engelska på gymnasienivå.

 

Vad erbjuder Studie- och språkverkstaden?

För studenter som skriver på svenska

- Seminarier och föreläsningar

Våra seminarier och föreläsningar handlar om:

 • akademiskt skrivande och läsande
 • studiestrategier och motivation
 • tekniska studieverktyg som appar och datorprogram
 • muntlig framställning inför grupp.

Vissa seminarier vänder sig särskilt till exempelvis nya studenter, uppsatsskribenter eller studenter som har svenska som andraspråk, men är öppna för alla oavsett modersmål eller studienivå.

- Individuell handledning

Studenter kan boka individuell handledning inom områdena akademiskt skrivande och/eller studiestrategier.

Akademiskt skrivande: Studenten kan få handledning om dels skrivprocessen och skrivstrategier, dels själva texten och de krav som ställs på en akademisk text. Handledningen går bland annat ut på att explicitgöra och förklara syftet med de normer för akademisk text som studenten förväntas anamma. Vi ger texthandledning om alla typer av akademiska texter, exempelvis rapporter, uppsatser och hemtentamina. Läs mer om texthandledning under rubriken ”Vad ger vi studenten vid texthandledning?”

Studiestrategier: Studenten kan till exempel få handledning i att planera och strukturera sina studier, läsa kurslitteraturen och föra anteckningar på bästa sätt eller hitta och behålla motivationen.

För studenter som skriver på engelska

Studie- och språkverkstaden erbjuder individuell texthandledning till de studenter som skriver olika typer av akademiska texter på engelska, främst på avancerad nivå.

Vi erbjuder i dagsläget ingen regelrätt seminarieverksamhet på engelska, men kan vid förfrågan från institutioner ordna skrivseminarier till grupper.

För studenter med särskilda behov

Studie- och språkverkstaden ger också riktat stöd i studieplanering, akademiskt skrivande samt social kompetens i studiesituationen till studenter med särskilda behov genom vår verksamhet inom ”Funka på språkverkstaden”.

För institutioner

Studie- och språkverkstaden erbjuder föreläsningar, seminarier och workshops för institutioner och utbildningar vid Stockholms universitet. Till exempel deltar vi på välkomstdagar och samarbetar med institutioner inför studenternas första hemtentamen eller i samband med uppsatskurser. Vi välkomnar samarbeten med institutioner som vill integrera undervisning om skrivande och studieteknik i den ordinarie kursverksamheten, då det har visat sig ge god effekt.

 

Individuell texthandledning

Målet med texthandledning är att utveckla det vetenskapliga skrivandet på lång sikt, snarare än att hjälpa studenten med en enskild text. Handledaren gör därmed inte arbetet åt studenten, utan ger hjälp till självutveckling. Studenten förväntas vara aktiv under och mellan handledningstillfällena och arbeta självständigt med sin text.

Inför en bokad texthandledning läser handledaren delar av den text som studenten skickat in och ger därefter undervisning och konkreta råd så att studenten själv kan utveckla sitt vetenskapliga skrivande och språk. Tillsammans med studenten går vi igenom textens styrkor och svagheter för att göra studenten medveten om sitt skrivande, samt hittar verktyg och strategier för att komma vidare.

Eftersom en examinationstext ska vara ett självständigt arbete handleder och undervisar vi bara utifrån en mindre del av studentens text, maximalt 30−40 %.

Studie- och språkverkstaden kommer inte att:

 • påverka studentens text så mycket att vi övertar skrivprocessen
 • bistå med alltför grundläggande undervisning i det svenska eller engelska språket
 • bistå med handledning inom det generellt vetenskapliga området och överta handledarrollen
 • rätta studentens text
 • läsa korrektur.

Studenter som vill ha hjälp med akademiska texter kan däremot få handledning i:

 • skrivprocessen och skrivstrategier
 • akademiska textgenrer, exempelvis uppsats och hemtentamen
 • struktur och disposition
 • språk och stil
 • referatteknik.
   

Gränser för verksamheten

Studie- och språkverkstaden har inte möjlighet att:

 • ge råd och undervisning i andra språk än svenska och engelska
 • ge texthandledning på distans. Texthandledning ges enbart vid personliga möten.
 • besvara frågor om uppsatsmallen
 • besvara frågor om Word eller andra ordbehandlingsprogram
 • vägleda studenten utanför det språk- och skrivrelaterade området, utanför det muntliga kommunikativa området eller utanför studiestrategi- och studieteknikområdet. I möjligaste mån bistår vi med råd om vart studenten kan vända sig för att få stöd, till exempel till Studenthälsan.