Riktlinjer för reservantagning

  • Antagningsordningen är det styrande dokumentet i hanteringen av reservantagningen.
  • Reservantagning och inläggning av återbud ska alltid ske på NyA-webben, innan registrering görs. Det är inte tillåtet att anta direkt i Ladok (SA02) eller att direktregistrera (RG01/RG02).
  • För att få behörighet att hantera reservantagning ska utbildning ha genomgåtts. Efter genomgången utbildning skickas ansökan om behörighet till Studentavdelningen.
  • Det är önskvärt att datum när reservantagningen påbörjas och avslutas läggs in på NyA-webben.
  • Den sökande ska få en rimlig chans att hinna svara på ett erbjudande om en plats. Om den sökande kontaktas per telefon och inte kan nås, ska e-post eller brev skickas.
  • NyA-webben ger förslag på vilken reserv som står på tur. I undantagsfall kan det vara aktuellt att manuellt välja reserv ur en urvalsgrupp. Vid osäkerhet, kontakta antagningen för vägledning.
  • Om antagning skett i flera urvalsgrupper ska reserv antas från den urvalsgrupp där plats blivit ledig. Om det saknas reserver i aktuell urvalsgrupp ska reserver antas från annan grupp. De ursprungliga proportionerna mellan antalet antagna i de olika urvaslgrupperna ska så långt som möjligt bibehållas vid reservantagningen.