För myndigheters skrivregler, se Institutet för språk och folkminnen

För generella skrivregler: info.tt.se/tt-spraket/

Svensk-engelsk ordbok för högre utbildning (UHR): uhr.se/sv/Om-UHR/Svensk-engelsk-ordbok

Namn

Stockholms universitet är det officiella namnet och ordet universitet stavas alltid med gement u. Den engelska översättningen, som också ska användas internationellt, är Stockholm University.

Förkortningen SU är ingen etablerad förkortning utanför universitetet och får endast användas i sammanhang (namnbildningar, trycksaker, utgående skrivelser etc) där

  • det tydligt framgår att det är Stockholms universitet som är avsändare d.v.s. Stockholms universitets logotyp ska vara med och att
  • mottagaren inte kan missförstå att det handlar om Stockholms universitet.

Det är inte tillåtet att skapa egna logotyper med förkortningen SU.

Tillstånd för användningen av förkortningen SU vid namnbildningar, i trycksaker, utgående skrivelser etc, ska sökas hos kommunikationschefen på Sektionen för kommunikation.

Stor eller liten bokstav?

Vid universitetet ska stor bokstav användas vid namn på institutioner, centra, enheter med mera. Vid sammansättningar ska ordet/orden därefter ha liten bokstav.

Exempel:
Ledningskansliet är på konferens under fredagen
Stort intresse för utbildningar vid Företagsekonomiska institutionen
Forskare vid Institutionen för slaviska språk får prestigefyllt stipendium

Referenssystem

Riktlinjer för hur publikationstitlar och referenser ska skrivas finns på http://www2.liu.edu/CWIS/CWP/library/workshop/citation.htm ”Citation Style for Research Papers”.
Se även  Guide to the Harvard Style of Referencing (pdf) (201 Kb)

Hur skriva siffror?

Decimaltal skrivs alltid med siffror. När bokstäver ska bli siffror är en tvistefråga och olika regler brukar anges. Den vanligaste är att siffrorna ett till tolv skrivs med bokstäver. Tal där utöver blir siffror. Vid årtal, gatunummer med mera används alltid siffror. Stora siffror, till exempel 260 000, delas upp med ett mellanslag.

Avstavningar

Sammansatta ord delas om möjligt upp i de icke sammansatta ord som de består av:

Exempel:
Universitets-utbildning

Om den första delen i ett sammansatt ord avslutas med dubbeltecknad konsonant, och om den andra delen inleds med samma konsonant, skrivs normalt endast två konsonanter ut. Däremot tillåts samma tre konsonanter i rad om avstavning sker mellan ordleden:

Exempel:
Topp-prestation

Avstavning på svenska av icke sammansatta ord sker enligt en av två principer:

1. Ordledsprincipen – Även ord som inte är sammansättningar består ofta av olika delar, till exempel grundord, avledningsändelser, böjningsändelser och förstavelser. Avstavning enligt ordledsprincipen tar hänsyn till dessa delar.

Exempel:
Avledningsändelser – Social-ism
Böjningsändelser – Stöt-ande

2. Om det inte går att urskilja någon gräns mellan olika ordled (till exempel springa) måste enkonsonantsprincipen användas. Enkonsonantsprincipen är den traditionella principen för avstavning, och innebär att man mekaniskt flyttar en konsonant till nästa stavelse:

Exempel:
Sprin-ga

Akademiska titlar på engelska

Rektor – Vice-Chancellor
Prorektor – Pro Vice-Chancellor
Vicerektor – Deputy Vice-Chancellor
Universitetsdirektör – University Director

Akademiska titlar vid utlysningar av läraranställningar

Biträdande lektor
- Associate senior lecturer (brittisk engelska)
- Assistant professor (amerikansk engelska)
Universitetslektor
- Senior lecturer (brittisk engelska)
- Associate professor (amerikansk engelska)
Professor
- Professor (brittisk engelska)
- Professor (amerikansk engelska)

Akademiska titlar – förkortningar

Bara ord som förkortas ska ha punkt.

Exempel:
fil.dr (första ordet är en förkortning medan det andra är en sammandragning av ordet doktor), fil.mag. (förkortning av båda orden). Förkortningen av dessa titlar kan även skrivas med versaler men då utan punkter (FD, FK).

Studenter läser vid universitetet

De som studerar vid universitetet är studenter (inte elever). De läser vid universitetet (inte skolan), har seminarier och föreläsningar (inte lektioner) i seminarierum och föreläsningssalar (inte klassrum).

Förkortningar

Förkortningar bör undvikas i möjligaste mån. Skriv hellre ut orden. Ska förkortningar användas förordar vi punkter, t.ex., bl.a., m.m. Vill du förkorta telefon skriver vi sammandragningen tfn.

Vid universitetet

Vi förordar i officiella sammanhang det officiella vid.

Exempel:
Student/studerar vid Stockholms universitet.
Professor vid Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet.

Andra språk

Stockholms universitet använder i huvudsak brittisk engelska.

Stockholms universitet översätts till Stockholm University (engelsk översättning som används i internationella sammanhang). Engelska namn på institutioner, centra, enheter och motsvarande. finns i Regelboken, bok 1.

Examensbeteckningar på brittisk engelska som ska användas vid universitetet är PhD, BSc, MA. I amerikansk engelska är det vanligare med punkter i beteckningarna Ph.D., B.Sc., Dr..

Besöksadresser

Varje entré har en unik adress med nummer och gatunamn som ska uppges, tillsammans med namn på byggnad, i samband med besöksadresser.

Exempel Södra huset i Frescati:
Planeringsavdelningen, Universitetsvägen 10 A, Södra huset, hus A plan 3.

Adressen till hus A är Universitetsvägen 10 A, till hus B Universitetsvägen 10 B hus C Universitetsvägen 10 C men övriga hus i Södra Huset har entrén 10 D-F .

Benämning av Stockholms universitets områden, delområden och byggnader

Område: Stockholms universitetsområde

Delområde Byggnader
Albano Albanova
Bergianska trädgården Edvard Andersons Växthus, Victoriahuset
Frescati:  
Norra Frescati Manne Sieghbahnhusen, Frescatihallen, Geovetenskapens hus, Greens villa, Arrheniuslaboratorierna, Konsulentvillan, Nobelhusen
Lilla Frescati Botaniska institutionen
Frescati Backe Frescatibackehusen
Södra Frescati Aula Magna, Lantis, Allhuset, Småbrukarhemmet, Villa Bellona, Södra huset, Bloms hus, Skära villan, Universitetsbiblioteket, Skogstorpet, Gula villan, Juristernas hus
Frescati Hage  
Kräftriket  

Campus Kista

Sveaplan
Filmhuset
Garnisonen
Spökslottet
Studentpalatset
Gävlegatan