Övergripande riktlinjer

I avhandlingar som ges ut via förlag ska det finnas med en text, förslagsvis på baksidan eller vid tryckinformationen i inlagan på baksidan av titelbladet, längst upp till vänster, att boken är en doktorsavhandling vid Stockholms universitet.

Avhandlingar (förutom de som ges ut via förlag) ska tryckas på något av de statligt upphandlade tryckerierna. Läs mer nedan under ”Tryckerier”. Formatet är S5, (165mm x 242 mm) men även A4 är tillåtet om det krävs för läsbarheten (till exempel kartor, diagram). Formen följer universitetets visuella identitet gällande logotyp, typsnitt och grafisk hierarki.

Omslag

Mallar

Mall för omslag samt teckensnitt finns på US-AB, författaren/doktoranden behöver endast lämna text och eventuell bild till tryckeriet.
Om författaren önskar producera omslaget själv och har tillgång till universitetets teckensnitt och InDesign, kan mall beställas av visuellidentitet@su.se.

Logotyp

Om avhandlingen är på svenska ska den svenska logotypen användas på framsidan och baksidan. Om avhandlingen är skriven på annat språk än svenska ska den engelska logotypen användas. Den latinska varianten får användas av Romanska och klassiska institutionen eller efter ansökt tillstånd från Kommunikationsavdelningen.

Text med fasta placeringar

Om avhandlingen är skriven på annat språk än svenska ska omslagets text vara på engelska. Dock kan titeln på framsidan vara skrivet på annat språk än svenska eller engelska (det vill säga det språk avhandlingen är skriven på).

Framsida: avhandlingens titel, författarens namn, eventuell serieangivelse (institutionsserie, och texten ”Doktorsavhandling i x vid Stockholms universitet, årtal” eller ”Doctoral Thesis in X at Stockholm University, Sweden year).

Rygg: författarens namn och avhandlingens huvudtitel.

Baksida: här kan text om avhandlingens innehåll med fördel finnas liksom även en kortare presentation av författaren, eventuellt med bild. Texten bör vara mellan 1150 tecken och 1695 tecken inkl mellanslag, beroende på om porträttbild och presentation av författaren används eller ej. Bildtexten kan ha ca 150 tecken.

Om avhandlingsarbetet skett i samarbete med annat lärosäte/myndighet kan detta anges i baksidestexten. Samarbetspartnerns logotyp och en samarbetstext kan placeras på angiven plats som finns i mallen.

Vid logotypen placeras institutionens namn som avsändare. Där skall stå forskarutbildningsämnets institutionstillhörighet, m.a.o. den institution man är antagen till, inte verksam vid.

Insidor: Omslagets insidor ska inte innehålla någon text eller bild.

Bild eller ej

Omslagets framsida kan ha en bild (färgbild, foto, illustration, teckning, graf etc) med fast placering. Bilden ska vara högupplöst, minst 300 dpi i full skala och i eps- eller tiff-format. Bilden måste ha ett utfall på 4 mm på högra sidan vilket gör att bilden bör vara minst 169 mm bred x 133 mm hög (S5) respektive 214 mm bred x 167 mm hög (A4). Dessa mått är inklusive 4 mm utfall till höger. Bilder som är mindre eller frilagda kan användas så länge de inte går utanför de angivna måtten. Var noga vid val av bild så att bilden håller kvalitetsmässigt och passar de angivna måtten.

Är bilden ett färgfoto kan det antingen tryckas i fyrfärg, svartvitt eller duplex (två färger) alternativt färgsättas enligt den givna färgskalan.

Förekommer ingen bild kan vitt användas på hela omslagets framsida mellan de blå bårderna eller en av de färdiga kombinationerna av grafiskt element. Dessa finns hos tryckeriet.

Rådgör gärna med tryckeriet.

Längst ner på sidan visas exempel med bild, de färdiga kombinationerna av grafiskt element som finns att välja på, exempel med vit yta samt exempel på engelskt omslag.

Spikblad och inlaga

Spikbladet i alla avhandlingar (oavsett utgivna av universitetet eller av ett förlag) ska vara det spikblad som skapas som pdf vid den elektroniska registreringen i DIVA.

Det finns mallar för inlaga som med fördel kan användas.

Tryckerier

Avhandlingen skall tryckas på ett tryckeri som är statligt upphandlat. Inga andra tryckerier får användas. Upphandlade tryckerier är US-AB, samt de ramavtalade tryckerierna till vilka författaren kan göra avrop. Inför avrop, kontakta upphandlingsansvarig på din institution. Mer information och länkar finns på Universitetsbiblioteket.

Papper

Olika papper är lämpliga för offset respektive digitalt tryck. Därför ska pappersval ske i samråd med tryckeriet. Tryck i offset är mer färgäkta och ålderbeständigt eftersom färgen trycks in i pappret medan färgen i digitalt tryck trycks på ytan. Se även rekommendation om papper under fliken Papper.

Kontakt

  • Kontakta Stockholms universitetsbibliotek i god tid före spikdag för att få information om tryckprocess, spikblad, omslag och inlagemall. Du är även välkommen att boka in ett möte.
    Kontakta universitetsbiblioteket: tfn 08-16 14 50, avhandlingssupport@sub.su.se.
  • För frågor angående Stockholms universitetets visuella identitet:
    Kontakta Sektionen för kommunikation, visuellidentitet@su.se

 

 
Exempel på avhandlingsomslag
 
Avhandling på engelska
 
 

 

Avhandling på engelska