Utbildning           

Helårsstudenter totalt: 28 410 (63 % kvinnor) 

Fördelning:

Humanvetenskapliga området: 24 782

  • Humanistiska fakulteten: 8 064
  • Juridiska fakulteten: 2 767
  • Samhällsvetenskapliga fakulteten: 13 951

Naturvetenskapliga området: 3 628
(exklusive beställd utbildning och uppdragsutbildning) 

Helårsprestationer totalt SU: 21 789      

Program med flest sökande

1.    Juristprogrammet
2.    Socionomprogrammet
3.    Psykologprogrammet      

Antal avlagda examina på grundnivå och avancerad nivå: 6 573
varav
·    generella examina på grundnivå: 2 761
·    generella examina på avancerad nivå: 1 302
·    yrkesexamina: 2 510      

Internationellt studentutbyte:
·    inresande studenter: 1 463
·    utresande: 720
·    antal aktiva utbytesavtal: ca 990 fördelat på 54 länder      

Aktiva doktorander: 1 735 (50 % kvinnor)       
Antal avlagda examina på forskarnivå:
·    doktorsexamina: 232
·    licentiatexamina: 85      

Forskning      

Sakkunniggranskade publikationer: 3 803      

Största bidragsfinansiärerna:

1.    Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
2.    Vetenskapsrådet (VR)
3.    Riksbankens Jubileumsfond (RJ)
4.    Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas)
5.    Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW)      

Profilområden

·    Astrofysik, kosmologi och partikelfysik
·    Atom- och molekylfysik
·    Barns villkor & rättigheter
·    Biologiska membraner
·    Brott & straff
·    Ekonomi & miljö
·    Katalys i organisk kemi
·    Klimat, hav och miljö
·    Kulturarv, historiska artefakter & processer
·    Materialkemi
·    Matematisk teoribildning och modellering
·    Normativitet, rätt & etik
·    Samverkan mellan gener och miljö
·    Språk & språkinlärning
·    Transnationalitet & migration
·    Välfärd & demokrati    

Personal      

Medeltal anställda: 5 409       
Antal årsarbetskrafter totalt: 4 618
varav
Professorer: 446 (29 % kvinnor)      

Ekonomi    

Totala intäkter: 4,68 miljarder kr
varav
·    Anslag (statliga medel): 67 %
·    Bidrag (externa medel): 25 %
·    Avgifter/andra ersättningar: 8 %       
Fördelning intäkter per verksamhetsområde:
·    Utbildning på grundnivå och avancerad nivå: 40 %
·    Forskning och utbildning på forskarnivå: 60 %      

Lokaler     

Lokalkostnad: 690,6 mnkr       
Lokalyta: 294 308 kvm