I mitten av oktober 2014 avslutades valen av områdesnämnder, fakultetsnämnder, dekaner, prodekaner, vicedekaner och sektionsdekaner samt av förslag till vicerektorer. Den 15 oktober tillkännagavs resultaten och den 23 oktober fastställde rektor vilka som blir vicerektorer, dekaner och prodekane för perioden 1 januari 2015 till och med 31 december 2017.

Humanistisk-samhällsvetenskapliga området

Karin Helander Foto:Eva Dalin
Karin Helander Foto:Eva Dalin

Vicerektor: Karin Helander, professor i teatervetenskap vid Institutionen för musik- och teatervetenskap vid Humanistiska fakulteten och föreståndare för Centrum för barnkulturforskning vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Hon har bland annat varit prodekanus vid Humanistiska fakulteten och ledamot i Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap.

Humanistiska fakulteten
Dekanus:
Bengt Novén, professor vid Romanska och klassiska institutionen. Dekan för fakulteten sedan 2012.
Prodekanus: Elisabeth Wåghäll Nivre, professor vid Institutionen för baltiska språk, finska och tyska
Vicedekanus för de historisk-filosofiska ämnena: Tytti Soila, professor vid Institutionen för mediestudier
Vicedekanus för de språkvetenskapliga ämnena: Camilla Bardel, professor vid Institutionen för språkdidaktik

Juridiska fakulteten
Dekanus:
Jonas Ebbesson, professor i miljörätt. Dekanus för fakulteten sedan 2012.
Prodekanus och ordförande i utbildningsutskottet: Jessika van der Sluijs, professor i civilrätt
Prodekanus och ordförande i forskningsutskottet: Pål Wrange, professor i folkrätt

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Astri Muren Foto: Eva Dalin
Astri Muren Foto: Eva Dalin

Dekanus: Astri Muren, professor vid Nationalekonomiska institutionen. Hon är vice ordförande i lärarförslagsnämnden för lektorer och forskarassistenter, sitter med i fakultetens budgetgrupp och har tidigare varit ledamot i fakultetsnämnden. Astri Muren har även varit ställföreträdande prefekt och studierektor.
Prodekanus (2015-2016): Gunnel Forsberg, professor vid Kulturgeografiska institutionen
Vicedekanus med särskilt ansvar för lärarutbildning: Annika Ullman, docent vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Vicedekan med särskilt ansvar för grundutbildning: Tommy Lundström, professor vid Institutionen för socialt arbete


Naturvetenskapliga området tillika Naturvetenskapliga fakulteten

Vicerektor tillika dekanus: Anders Karlhede, professor vid Fysikum. Vicerektor och dekanus sedan 2012.
Prodekanus: Ylva Engström, professor vid Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut
Sektionsdekan för Biologiska sektionen: Sören Nylin, professor vid Zoologiska institutionen
Sektionsdekan för Sektionen för geo- och miljövetenskaper: Cynthia de Wit, professor vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap
Sektionsdekan för Kemiska sektionen: Lennart Bergström, professor vid Institutionen för material- och miljökemi
Sektionsdekan för Matematisk-fysiska sektionen: Lars Bergström, professor vid Fysikum

Mandatperiod från 2015 till och med 2017

Mandatperioden för de som nu valts, och även för fakultets- och områdesnämnder samt institutionsstyrelser, är 1 januari 2015 till och med 31 december 2017.

I samtliga fall har valberedningarnas förslag fått gehör i valen. Inom Humanistiska fakulteten röstade närmare 45 procent av de röstberättigade, inom Juridiska fakulteten var valdeltagande 50 procent, vid Samhällsvetenskapliga fakulteten 39 procent och inom Naturvetenskapliga fakulteten 47 procent.

Resultat av val av vicerektor och fakultetsnämnder inom HS-området 2015-2017.

Resultat av val till Områdesnämnden för naturvetenskap 2015-2017.