Marinbiologi

utbildning på klippor

Bli marinbiolog

Utbildningen ger dig god kunskap om de marina ekosystemen längs hela Sveriges kust, från brackvattensmiljöerna i Östersjön till våra mest marina miljöer på Västkusten. Du får också en god överblick över vilka miljöproblem vi har i Sverige och globalt, och hur man försöker lösa dem. Två längre fältkurser på Askölaboratoriet och på Tjärnö Marinbiologiska laboratorium ingår.

Som marinbiolog kan du jobba på kommuner, länsstyrelser, myndigheter eller konsultföretag. Utbildningen kan också leda till jobb som miljöinformatör, vetenskapsjournalist eller lärare. Du kan också gå vidare och forska, både nationellt och internationellt.

Kurser i marinbiologi vid Stockholms universitet

Masterprogram i marinbiologi, Avancerad nivå, 120 hp

Program/Heltid. Biologi

Haven utgör mer än 70% av jordens yta. Här finns en rikedom av miljöer, från arktiska isvidder, östersjöns skärgårdar och tidvattensslätter utmed Europas kust, till korallrev, hålor som är långt djupare än Mount Everest är högt. Här finns också ofantliga havsvidder där merparten av havens produktion sker men som ändå ibland kallas marina öknar. I denna mångfacetterade miljö finns ett rikt och varierande växt- och djurliv som på olika sätt anpassat sig till de skiftande miljöerna - diversiteten är enorm. Haven bjuder inte bara på rika och fascinerande miljöer, de ger oss också rikedom. Exploateringen är mångfacetterad: där fångas och odlas hälsosam mat, kustnära områden används för rekreation, på haven transporteras mängder av varor, de är viktiga som recipienter för avlopp. Ofta utnyttjas resursen så intensivt att effekterna skrämmer: övergödning, överfiske, förgiftning och habitatförstöring. Kunskap om de processer som äger rum i haven, och hur vi på olika sätt påverkar dessa, är en förutsättning för en bred förståelse av jordens miljö. Masterprogrammet i marinbiologi innebär att man läser minst två av ett antal valbara marinbiologiska kurser samt genomför ett examensarbete om 30-60 högskolepoäng. Detta arbete kan utföras vid universitetet i Stockholm, vid universitetets fältstationer i Östersjön (Askö) eller på Västkusten (Tjärnö), i samarbete med någon myndighet eller knutet till ett projekt i tropikerna. Utbildningen är lämplig som grund för forskarutbildning eller framtida arbete med vattenmiljöfrågor vid tex miljömyndigheter, länsstyrelser, kommuner, industrier etc.

Östersjöns ekosystem: tillämpade studier, modellering och förvaltning, Avancerad nivå, 15 hp

Kurs/Heltid. Biologi

I fokus för denna tvärvetenskapliga kurs ligger Östersjöns stora miljöutmaningar och hur samhället arbetar med dem. Kursens moment inkluderar mätningar i fält, modellering av egna och befintliga data, och att dra slutsatser om vad resultaten betyder för förvaltningen. På kursen ingår även en tre veckor lång fältkurs förlagd til Stockholms universitets marina forskningsstation på Askö i Trosa skärgård. Studenterna ska redovisa och diskutera detta med tjänstemän på departement eller myndighet som ansvarar för just dessa frågor. Föreläsarna kommer från naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig och juridisk fakultet, men även externa föreläsare från myndigheter och departement förekommer. Kursen ges mars - juni.

Tropisk vattenvård, Avancerad nivå, 15 hp

Kurs/Heltid. Biologi

Kursens mål är att ge en djup och tvärvetenskaplig inblick i tropisk ekologi med särskild tyngdpunkt på de akvatiska ekosystemen, från sjöar till korallrev och öppna hav. Kursen är i viss mån fokuserad på människans resursutnyttjande i dessa miljöer och kursen innehåller därför vid sidan om det systemekologiska synsättet även inslag av ämnen som naturresurshushållning och ekotoxikologi liksom bevarandebiologi. Kursen ges januari - mars och kan komma att ges på svenska.

Marinbiologi, självständigt arbete, Grundnivå, 15 hp

Kurs/Heltid. Biologi

Under kursen behandlas informationssökning, upphovsrätt och plagiat samt vetenskapligt skrivande. Huvuddelen av kursen består av en litteraturstudie eller av en empirisk studie som utformas i samarbete med en handledare. Dessutom ingår en seminarieserie om vetenskaplighet. Kursen är obligatorisk inom kandidatprogrammet i marinbiologi. Kursen ges både på höst- och vårterminen.

Är du intresserad av havet?

Utbildning som gör skillnad

Studera vid SU

Vid Stockholms universitet kan du läsa fristående kurser eller gå ett färdigutformat program. Här finns utbildningar på kandidat- master- och forskarnivå. Du kan också välja en orienteringskurs, då krävs inga särskilda förkunskaper!

Länkar: