Profiles

Nadezjda Zorikhina Nilsson 2017

Nadezjda Zorikhina Nilsson

Professor i slaviska språk med inriktning på modern ryska

View page in English
Arbetar vid Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska
Telefon 08-16 49 75
E-post nadezjda.zorikhina@slav.su.se
Postadress Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska 106 91 Stockholm

Om mig

 

2014  professor i slaviska språk med inriktning på modern ryska (SU)

2012  professor i ryska med språkvetenskaplig inriktning (GU)

2005  docent i slaviska språk (GU)        

1998  filosofie doktorsexamen i slaviska språk (GU)

1982  filosofie magisterexamen i ämnet ”Ryska språket och dess litteratur” med kvalifikationen ”filolog-rusist, lärare i ryska som främmande språk med kunskaper i franska” (Leningrads universitet)

Forskning

Mina forskningsintressen ligger inom följande forskningsområden: rysk grammatisk och lexikalisk semantik, kontrastiv lingvistik, korpuslingvistik, synkronisk språktypologi (slaviska språk) och översättningsteori. Till övriga intresseområden hör rysk stilistik och retorik, kognitiv lingvistik, diakronisk språktypologi och praktisk lexikografi.

Modern rysk grammatik

Min forskning ligger främst inom det moderna ryska språket, dess grammatiska och lexikaliska semantik. I min doktorsavhandling analyserade jag semantiken och användningen av positionsverb i modern ryska. Det ryska verbet och dess former och kategorier fortsätter att vara ett av de centrala områdena i forskningen. I ett flertal artiklar och föredrag analyserades bl.a. de perfektiva gerundiernas textuella funktion, imperativformernas semantik och pragmatik, aspektformernas användning i den komplexa satsen.

Kontrastiv lingvistik och grammatisk typologi

I min nuvarande forskning upptar jämförande studier mellan svenska och ryska den centrala platsen – ryskan betraktas i ljuset av svenskan med betoning på satsfogning och skillnader i språklig konceptualisering av världen. Ett huvudämne i forskningen utgör temporala relationer i polypredikativa konstruktioner i svenska och ryska. Ett annat ämne som jag har forskat i är aspekt i olika slaviska språk.

Avslutade forskningsprojekt

Norstedts ryska ordbok. Till en av de under senaste årens mest viktiga händelser inom tvåspråkig rysk-svensk lexikografi och även inom rysk-svensk kontrastiv forskning hör publiceringen av den nya Norstedts ryska ordbok (928 s.). Ordboken är ett resultat av det sexåriga samarbetet (2000‒2006) inom en stor internationell svensk-rysk forskningsgrupp (UU, SU, GU; MGU (Moskva), SPbGU (S.-Petersburg). Projektet finansierades av Svenska Institutet och Norstedts förlag. Ordboken är den första i sitt slag på 20 år och baserar sig på den senaste forskningen inom både rysk/svensk lexikografi, grammatik och kontrastiva lingvistiska studier. En helt ny utförlig semantisk analys och beskrivning av många ordklasser gjordes. Dit hör bl.a. alla i ordboken inkluderade svenska prepositioner.

Typology of Taxis Constructions. Ett internationellt projekt under ledning av Ryska Vetenskapsakademin, Institutet för lingvistik (S.-Petersburg, 2005-2008) avslutades med en kollektiv monografi, 906 s.

Typology of Taxis Constructions in Slavic languages. Ett internationellt projekt under ledning av Ryska Vetenskapsakademin, Institutet för lingvistik (S.-Petersburg, 2008-2015) med deltagare från 13 länder (Ryska – Nadezjda Zorikhina Nilsson, A. Barentsen). Boken är under redigering.

Publikationer från 2014

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2016. Nadezjda Zorikhina Nilsson. III Meždunarodnyj naučnyj simpozium ”Slavjanskije jazyki i kyl’tury v sovremennom mire. Trydy i materialy. Moskva, MGU im. M. V. Lomonosova, 23 – 26 maja 2016 goda, 22-23

  The present paper deals with different definitions of the notion of aspectual neutralization. The relation between the notions of aspectual neutralization and aspectual competition in Modern Russian is examined in more detail.

 • 2016. Nadezjda Zorikhina Nilsson. Da veselitsa Novʹgradʹ = Må Novgorod fröjda sig, 127-142

  This article analyses the aspectual use of imperfective past verbal forms in a number of Russian epic narrative poems, or byliny. These forms express complete, succesive actions of some duration and they are interchanged with other temporal and aspectual verbal forms in a manner that is not characteristic of their modern use. The analysis demonstrates that many epic scenes are based on a general semantic contrast "preparation for action and its implementation". The imperfective forms stand for the preparation for action and the perfective forms for the implementation. Moreover, this lexical and grammatical semantic contrast can be supported by a rhythmic contrast between aspectual forms while it is, as a rule, realised in the more detailed descriptions of the so-called epical "common places". Finally, in parallel structures with perfective past forms the rhythmic contrast between aspectual forms disappears or it is smoothed out, while the semantic contrast remains.

 • 2016. Nadezjda Zorikhina-Nilsson. Typology of Taxis Constructions, 277-349
 • 2016. Per Ambrosiani, Per-Arne Bodin, Nadezjda Zorikhina Nilsson.
 • 2015. Nadezjda Zorikhina Nilsson. АСПЕКТУАЛЬНАЯ СЕМАНТИЧЕСКАЯ ЗОНА: ТИПОЛОГИЯ СИСТЕМ И СЦЕНАРИИ ДИАХРОНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ [Aspektual’naja semantičeskaja zona: tipologija sistem i scenarii diachroničeskogo razvitija], 74-80

  This paper examines the semantic and syntactic features of taxis constructions with future active perfective participles and pinpoints a number of factors that contribute to their growing use in contemporary spoken Russian. These include, in particular, the type of taxis construction, predicate semantics and hypothetical modality. Particular attention is devoted to potential and prospective aspectual meanings.

 • 2014. Nadezjda Zorikhina Nilsson. Scando-Slavica 60 (2), 172-188

  The Imperfective in Sequences of Events. On Nontrivial Aspectual Contexts in Russian in the PastThis article analyses a nontrivial use of the Russian imperfective aspect insequences of events in the past. The use of this so-called "contextually-conditionedimperfective past" (Dickey 2000) is characteristic of West Slavic languages,particularly Czech and Slovak, but in the linguistic literature several cases of its usein Modern Russian have also been identified. Based on data from the Russian National Corpus, this article presents the firstinvestigation of the range of use of this phenomenon in Modern Russian. The article claims that, in spite of the extreme rarity of the imperfective aspect inthe contexts under analysis, evidence for it may be found not only in stylisticallymarked contexts, but in common narrative style as well. Two types of contexts are investigated in detail: a chain of events consistingof more than two verbs, and the coordinative structure, where the second verbis an imperfective one. In the first case, the occurrence of the imperfective verbcan be partly explained by the communicative inappropriateness of the perfectivedelimitative in these contexts, and in the second case the imperfective aspect mayoccur due to the lack of a sharp boundary between the two actions.

 • 2014. Nadezjda Zorikhina Nilsson. Acta Linguistica Petropolitana. Transactions of the institute for linguistic studies 10 (3), 273-298

  Taxis constructions with gerunds and cardinal posture verbs in Russian

   

  This paper presents a study of the use of Russian cardinal posture verbs (or position verbs) in sentences with gerund constructions. Proceeding from the general assumption that grammatical and combinatorial properties of verbal lexems are determined by their semantic verb class, the paper argues that posture verbs are no exception and reveal similar behavior in the constructions under analysis. In sentences with these verbs, taxis relations of simultaneity are prototypically expressed and accompanied by a number of contextual meanings. Various conditions for the realization of these meanings are also discussed.

Visa alla publikationer av Nadezjda Zorikhina Nilsson vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 3 oktober 2017

Bokmärk och dela Tipsa