Rektor 2011-12-15 (ersätter tidigare beslut Universitetsstyrelsen 1997-08-15, dnr SU 311-0322/97).

Bakgrund

Universitetsstyrelsen beslutade den 15 augusti 1997 om en mall för regelverk för generella föreskrifter för institut och centra vid Stockholms universitet, dnr SU 311-0322/97. Den 26 januari 2006 beslutade rektor om föreskrifter för institut och centra baserat på universitetsstyrelsens beslut. Av besluten framgår att alla institut och centra vid Stockholms universitet ska ha föreskrifter anpassade till mallen. Rektor kan tillåta avsteg från mallen i enskilda fall.

Organisation

Institut och centra vid Stockholms universitet ska organisatoriskt tillhöra en områdesnämnd, fakultetsnämnd eller en institution. Institut och centra under en institution  inrättas och avvecklas av rektor. Institut och centra under en områdesnämnd eller  fakultetsnämnd inrättas och avvecklas av universitetsstyrelsen. Deras ändamål ska ha koppling till universitetets verksamhetsområden och fylla ett för universitetet angeläget syfte. Ett centrum/institut inrättas när denna organisationsform ger fördelar för dess verksamhet, som t.ex. ökad möjlighet till samarbete och ökad synlighet för verksamheten, särskilt externt.

Institut och centra ska ledas av en styrelse och en föreståndare. Dessa utses i enlighet med föreskrifterna. Mandatperioden bör vara tre år men såväl styrelse som föreståndare kan ges förlängt förtroende. Styrelsens ordförande utses på sätt som anges i föreskrifterna. Om annat tidsintervall inte överenskommits ska vid mandatperiodens utgång en omprövning av institutet respektive centrumet och dess föreskrifter ske för att följa upp huruvida organisationen fyller ett för universitetet angeläget ändamål inom utbildning och forskning. Institut eller centra som inte längre fyller sitt syfte ska avvecklas. Rektor respektive universitetsstyrelsen beslutar om avveckling efter begäran av områdesnämnd.

Ansökan

Ansökan om inrättande av institut och centra som sorterar under institution ska ges in till rektor. Ansökan om inrättande av institut och centra som sorterar under områdesnämnd och fakultetsnämnd ska ges in till universitetsstyrelsen. Ansökan ska i båda fallen innehålla följande:

 • Namn (På svenska, engelska och ev. en akronym)
 • Syfte och mål (inklusive motivering till centra/institut, verksamhet och finansiering)
 • Utkast till föreskrifter

Föreskrifter för institut och centra

Föreskrifterna ska innehålla följande:

 • Namn
 • Ändamål
 • Huvudman (områdesnämnd/fakultetsnämnd/institution)
 • Styrelsens sammansättning, arbetsform och arbetsuppgifter
 • Föreståndarens kompetensnivå
 • Mandatperiod för styrelse och föreståndare
 • Att doktorander inte kan antas vid institutet eller centrumet, utan ska antas vid institutionen eller fakulteten, om inte särskilda skäl föreligger
 • Om utbildning får ges
 • Hur verksamheten ska finansieras
 • Ekonomisk förvaltning
 • Att institut och centrum ska följa universitetets regler för attestering av       fakturor
 • Vad som är Stockholms universitets egendom (vid samarbete som bedrivs med extern part)

Föreskrifterna beslutas av rektor och registreras hos Ledningskansliet.

Uppföljning

Områdesnämnderna har uppföljningsansvaret för institut och centra oavsett om de sorterar under en institution eller fakultet. Detsamma gäller även i de fall där universitetet bedriver verksamheten med en extern part. Områdesnämnden ansvarar för att bedöma om institutet eller centrumet fortfarande fyller ett för universitetet angeläget syfte samt för att ompröva dess föreskrifter.