Rektor 2011-05-05, dnr SU 31-1239-11.

Föreskrifter för val av förslag till vicerektor och ordförande i
områdesnämnd


1. Vicerektorer och ordförande i områdesnämnder vid Stockholms universitet
Vid Stockholms universitet finns två vicerektorer, vicerektor för naturvetenskap och vicerektor för humaniora-samhällsvetenskap (HS-området). Vicerektorerna ingår i universitetsledningen. Vicerektorerna ska leda, driva och ansvara för arbetet i respektive områdesnämnd. Vicerektorerna ska vara företrädare för sitt respektive område i universitetsledningen och tillföra såväl kunskap om som synpunkter från respektive område. Vicerektor ska också internt och externt företräda och bistå rektor i frågor kring området. Vicerektor är enligt Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet (dnr
SU 31-0897-11, dok. nr. 1) ordförande i områdesnämnd.


1.2 Mandatperiod

Mandatperioden för vicerektorer är treårig med början 2012-01-01 och sammanfaller med mandatperioden för områdesnämnden. Fyllnadsval ska genomföras om vicerektor inte längre har en bestående möjlighet att fullfölja sitt uppdrag. Fyllnadsval till platsen som vicerektor ska genomföras på samma sätt som ordinarie val.


2. Valprocess
2.1 Vicerektor för naturvetenskap och ordförande i Områdesnämnden för naturvetenskap


Vicerektor för naturvetenskap, som också är dekanus för Naturvetenskapliga fakulteten, är ordförande för Områdesnämnden för naturvetenskap. Valberedningen för val av Naturvetenskapliga fakultetsnämnden ska, i samråd med rektor, lämna förslag till val av vicerektor/dekanus. Se vidare Föreskrifter för val av fakultetsnämnd samt val av förslag till dekanus och prodekanus (dnr SU 31-1239-11, dok. nr. 3).

 

2.2 Vicerektor för humaniora-samhällsvetenskap (HS-området) och ordförande för
Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap

Vicerektor för HS-området är ordförande för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap. Vicerektor för HS-området får inte samtidigt vara dekanus. Val av förslag till vicerektor för HS-området ska förrättas av röstberättigade personer inom humanistisk, juridisk och samhällsvetenskaplig fakultet. Det följande gäller valprocessen för val av förslag till vicerektor för HS-området.


2.3 Valbara och röstberättigade

Högskolelagen (1992:1434) stadgar att universitetet beslutar om sin interna organisationutöver styrelsen och rektor, om inte annat är föreskrivet, 2 kap. 5 § HL. Beslut ska fattas avpersoner med vetenskaplig kompetens, om besluten kräver en bedömning av
- uppläggning, genomförande av och kvalitet i utbildningen eller
- organisation av och kvalitet i forskningen.
Om bedömning ska göras av en grupp av personer, ska majoriteten av personerna ha vetenskaplig kompetens. Med person med vetenskaplig kompetens avses i det här sammanhanget den som är
- professor eller
- annan lärare/forskare som har doktorsexamen eller en motsvarande vetenskaplig kompetens.
Vid Stockholms universitet anses de personer som avses i stycket ovan vara lärare/forskare om de är anställda inom en områdes- respektive fakultetsnämnds ansvarsområde tills vidare eller för viss tid som inte är kortare än två år. Anställningen ska omfatta minst halvtid (50 procent). Dessa personer är möjliga att nominera och är valbara till posten som vicerektor. En person som inte kan beräknas upprätthålla sin anställning vid universitetet under hela den
mandatperiod som valet avser bör endast i undantagsfall nomineras.
I gruppen nomineringsberättigade och röstberättigade inkluderas därutöver
adjunkter/universitetsadjunkter (som saknar doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens) om de är anställda inom en områdes- respektive fakultetsnämnds ansvarsområde med en anställning i tid och omfattning i enlighet med ovan. Därutöver gäller att anställningen är påbörjad senast den första i den månad som valberedningens förslag offentliggörs. Den som är tjänstledig om 100 procent har inte rösträtt/rätt att nominera. Valbarhetslängd och röstlängd fastställs av dekanus.


2.4 Valberedning och arbetsformer

Valberedningar utses för val av humanistisk, juridisk och samhällsvetenskaplig
fakultetsnämnd i enlighet med Föreskrifter för val av fakultetsnämnd samt val av förslag till dekanus och prodekanus (dnr SU 31-1239-11, dok. nr. 3). Ordförandena för respektive valberedning ska tillsammans utgöra valberedning för val av förslag till vicerektor för HSområdet. Valberedningen består således av tre ledamöter. Valberedningen utser ordförande inom sig. För beslut krävs att samtliga ledamöter i valberedningen personligen närvarar. För beslut gäller enkel majoritet. Ledningskansliet ansvarar för sekretariatsfunktioner. Valberedningen tar i samråd med rektor fram en kandidat till vicerektor för HS-området.
Valberedningen avgör hur kandidaten ska presenteras. Valberedningens förslag redovisas i protokoll. Valberedningen beslutar i övrigt om sina egna arbetsformer, och kan vid behov kalla sakkunniga/motsvarande till sina sammanträden.


2.5 Nominering


Valberedningens förslag ska sändas till samtliga röstberättigade inom de tre fakulteterna som ska beredas tillfälle att inkomma med andra, skriftliga förslag under viss nomineringsperiod. Nomineringsperioden är en och samma inom de tre fakulteterna och fastställs efter samråd mellan fakultetskanslierna och Ledningskansliet. Fakultetskanslierna ansvarar för genomförandet av nomineringen och överlämnar till valberedningen. Nominering får ske inom hela området, dvs. utanför den egna fakulteten. Den som nominerar någon till en viss post har rätt att komplettera sitt förslag med motivering. Den nominerade
ska vara valbar och ha accepterat att kandidera till vicerektor. Den som nominerats har rätt att presentera sig i en kortfattad CV. Inkomna förslag utifrån fri nominering ska skriftligen utsändas till de röstberättigade före valet. Nomineringar får inte ske vid valtillfället, endast nominerade är valbara.


2.6 Valets genomförande


Valet genomförs samtidigt som val till fakultetsnämnd och samtidigt vid humanistisk, juridisk och samhällsvetenskaplig fakultet. Dekanus för respektive fakultet beslutar om valet ska genomföras elektroniskt, per post eller vid kollegiesammanträde. Valet ska protokollföras. De röstberättigade röstar på valberedningens förslag eller eventuella fria nomineringar inkomna från samtliga fakulteter. Den kandidat som fått flest röster inom fakulteten utgör fakultetens förslag till vicerektor. Om flera personer inom samma fakultet fått lika många
röster, ska samtliga dessa förslag till vicerektor överlämnas till rektor. Vid rösträkning ska en eller flera rösträknare delta. Vid sammanträde kan val förrättas genom acklamation, om endast ett förslag föreligger och ingen av de närvarande röstberättigade begär sluten omröstning. Slutligt förslag genom val inom respektive fakultet ställs till rektor tillsammans med uppgifter
om antal röstande och antal giltiga/ogiltiga röster från elektroniskröstning/poströstning/valsammanträde alternativt procentuellt antal valdeltagande vid acklamationsval. Har en och samma kandidat valts av samtliga tre fakulteter utgör den personen områdets förslag till vicerektor. Om de tre fakulteterna inom området inte har röstat fram en och samma kandidat utan skilda förslag till vicerektor föreligger från de olika fakulteterna, så ska samtliga dessa förslag lämnas till rektor som utser vicerektor. Anmärkningar mot valförfarandet prövas av rektor under förutsättning av att anmärkningen
skriftligen inkommer inom sju arbetsdagar efter den dag valresultatet offentliggjordes. I annat fall fastställs valutgången och vicerektor utses genom särskilt beslut av rektor.