Rektor 2014-04-03, dnr SU FV-1.2.2-1074-14

Ansvarig enhet: Ledningskansliet

 

1. Vicerektorer och ordförande i områdesnämnder vid Stockholms universitet

1.1 Uppdrag

Vid Stockholms universitet finns två vicerektorer, vicerektor för naturvetenskap och vicerektor för humaniora-samhällsvetenskap (HS-området). Vicerektorerna ingår i universitetsledningen. Vicerektorerna ska leda, driva och ansvara för arbetet i respektive områdesnämnd. Vicerektorerna ska vara företrädare för sitt respektive område i universitetsledningen och tillföra såväl kunskap om som synpunkter från respektive område. Vicerektor ska också internt och externt företräda och bistå rektor i frågor kring området.

Vicerektor är enligt Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet ordförande i områdesnämnd.

1.2 Mandatperiod

Mandatperioden för vicerektorer är treårig och sammanfaller med mandatperioden för områdesnämnd och fakultetsnämnd.

2. Vicerektor för naturvetenskap och ordförande i Områdesnämnden för naturvetenskap

2.1 Valprocess för utseende av vicerektor för naturvetenskap

Vicerektor för naturvetenskap, som också är dekanus för Naturvetenskapliga fakulteten, är ordförande för Områdesnämnden för naturvetenskap och utses av rektor efter förslag genom val inom naturvetenskapliga området/fakulteten i enlighet med Föreskrifter för val av fakultetsnämnd och val av förslag till dekanus och prodekanus.

3. Vicerektor för humaniora-samhällsvetenskap (HS-området) och ordförande för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap

Vicerektor för HS-området är ordförande för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap. Vicerektor för HS-området får inte samtidigt vara dekanus, prodekanus eller vicedekanus. Val av förslag till vicerektor för HS-området ska förrättas av röstberättigade personer inom humanistisk, juridisk och samhällsvetenskaplig fakultet.

3.1 Valbara och röstberättigade

Utöver vad som nedan anges gäller att personen är anställd tills vidare eller för en tid mer än två år. Anställningen ska omfatta minst halvtid (50 procent).

Valbara och möjliga att nominera vid val till vicerektor för HS-området är lärare/forskare med vetenskaplig kompetens inom områdesnämndens ansvarsområde. Med vetenskapligt kompetent lärare/forskare i det här sammanhanget avses den som är:
 

  • professor eller
  • annan lärare/forskare som har doktorsexamen eller en motsvarande vetenskaplig kompetens.
     

En person som inte kan beräknas upprätthålla sin anställning vid universitetet under hela den mandatperiod som valet avser bör endast i undantagsfall nomineras.
 

Röstberättigade och nomineringsberättigade är lärare/forskare och adjunkter/universitetsadjunkter som är anställda inom områdesnämndens ansvarsområde (i gruppen adjunkter/universitetsadjunkter inkluderas således de som saknar doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens). Därutöver gäller att anställningen är påbörjad senast den första i den månad som valberedningens förslag offentliggörs. Den som är tjänstledig om 100 procent, med undantag från föräldraledighet, har inte rösträtt/rätt att nominera.

Valbarhetslängd och röstlängd fastställs av respektive dekanus.

3.2 Valberedning och arbetsformer

Valberedningen ska bestå av fyra personer som utses enligt följande. Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap utser en ledamot, tillika ordförande, i valberedningen. De tre andra ledamöterna är ordförandena för valberedningarna för humanistisk, juridisk respektive samhällsvetenskaplig fakultetsnämnd. För beslut krävs att valberedningen är enig och att samtliga ledamöter personligen närvarar. I det fall valberedningen inte är enig ska frågan hänskjutas till rektor.

Valberedningens förslag till vicerektor för HS-området lämnas i samråd med rektor. Valberedningen avgör hur kandidaten ska presenteras. Valberedningens förslag redovisas i protokoll. Områdeskansliet ansvarar för sekretariatsfunktioner.

Valberedningen beslutar i övrigt om sina egna arbetsformer, och kan vid behov kalla sakkunniga/motsvarande till sina sammanträden.

3.3 Nominering

Valberedningens förslag ska sändas till samtliga röstberättigade inom de tre fakulteterna som ska beredas tillfälle att inkomma med andra, skriftliga, förslag under viss nomineringsperiod. Nomineringsperioden är en och samma inom de tre fakulteterna och fastställs efter samråd mellan fakultetskanslierna och områdeskansliet. Områdeskansliet ansvarar för genomförandet av nomineringen.

Nominering får ske inom hela området, dvs. utanför den egna fakulteten. Den som nominerar någon till en viss post har rätt att komplettera sitt förslag med motivering. Den nominerade ska vara valbar och ha accepterat att kandidera till vicerektor. Den som nominerats har rätt att presentera sig i en kortfattad CV. Inkomna förslag utifrån fri nominering ska skriftligen utsändas till de röstberättigade före valet. Nomineringar får inte ske vid valtillfället, endast nominerade är valbara.

3.4 Valets genomförande

Valet genomförs samtidigt som val till fakultetsnämnd och samtidigt vid humanistisk, juridisk och samhällsvetenskaplig fakultet. Valet ska genomföras elektroniskt med stöd av IT-avdelningen. Valet ska protokollföras.

De röstberättigade röstar på valberedningens förslag eller eventuella fria nomineringar inkomna från samtliga fakulteter. Den kandidat som fått flest röster inom fakulteten utgör fakultetens förslag till vicerektor. Om flera personer inom samma fakultet fått lika många röster, ska samtliga dessa förslag till vicerektor överlämnas till rektor.

Det slutliga förslaget efter val ställs till rektor tillsammans med uppgifter om antal röstande och antal giltiga/ogiltiga röster. Har en och samma kandidat valts av samtliga tre fakulteter utgör den personen områdets förslag till vicerektor. Om de tre fakulteterna inom området inte har röstat fram en och samma kandidat utan skilda förslag till vicerektor föreligger från de olika fakulteterna, så ska samtliga dessa förslag lämnas till rektor som utser vicerektor.

Anmärkningar mot valförfarandet prövas av rektor under förutsättning av att anmärkningen skriftligen inkommer inom sju arbetsdagar efter den dag valresultatet offentliggjordes. I annat fall fastställs valutgången och vicerektor utses genom särskilt beslut av rektor.

Fyllnadsval ska genomföras om vicerektor inte längre har en bestående möjlighet att fullfölja sitt uppdrag. Fyllnadsval till platsen som vicerektor ska genomföras på samma sätt som ordinarie val.