Anvarig enhet: Ledningskansliet

Rektor 2013-06-19, dnr SU FV 1.1.2-1931-13

Dessa regler gäller främst vid salstentamina men ska om möjligt även tillämpas vid andra examinationsformer så som hemtentamina, promemorior, laborationer och dylikt. De har antagits av rektor för att motverka risken för att fusk och/eller störande beteende ska förekomma vid tentamina. Det ankommer på varje institution att vid kursstart, och i samband med att examinationsuppgiften delas ut, informera tentanderna om reglerna (gärna muntligen och skriftligen, samt att informationen finns på kurshemsidan). Med institution avses även motsvarande enhet inom universitetet. Det bör understrykas att det är av yttersta vikt att det klargörs för både tentander och skrivvakter vilka regler som gäller vid tentamen för att säkerställa en rättvis examination.

Kapitel 1: Regler för tentander

1. Tentands ansvar att följa reglerna
Tentand ska följa skrivvakts anvisningar och tillsägelser. Om skrivvakts anvisningar och tillsägelser inte följs kan det medföra att tentamen inte rättas eller att disciplinära åtgärder vidtas. Tentand ska låta skrivvakt kontrollera identitetskort och medhavt material.

2. Identitetskontroll och namnteckning
Tentand ska uppvisa godkänd legitimation. Som godkänd legitimation räknas körkort, pass och id-kort med aktuell giltighetstid. Som godkänd legitimation räknas även högst tre månader gammal polisanmälan som anger att tentandens id-handling är stulen eller förlorad. Även utländska identitetshandlingar godkänns, företrädesvis pass och id-kort, under förutsättning att identitetshandlingen inte måste översättas för att tentanden ska kunna identifieras. Tentand ska anteckna identifikationskod eller för det fall tentamen inte är anonym sitt namn och personnummer enligt skrivvakts anvisningar.

3. Placering i skrivsalen
Det ska alltid anslås placeringslistor innan salstentamina. På dessa ska alla som anmält att de ska skriva tentamen finnas med och enkelt kunna utläsa vilken plats de ska placera sig vid. Tentander som inte anmält sig i förväg får endast delta i tentamen i mån av plats och placeras i sådana fall av skrivvakt. Vid tentamina med upp till 25 tentander medges undantag från kravet på placeringslistor.

4. Personliga tillhörigheter
Tentand ska följa skrivvakts instruktioner om var väskor och andra personliga tillhörigheter ska placeras. Mobiltelefon och annan otillåten teknisk utrustning ska stängas av under tentamen och förvaras bland personliga tillhörigheter.

5. Hjälpmedel
Endast sådana hjälpmedel som på förhand medgivits av examinator får medföras till tentamen. Såvitt avser hjälpmedel som kan lagra, avge eller förmedla information, exempelvis miniräknare med möjlighet att lagra data, gäller kravet på medgivande även för information som finns i eller kan avges eller förmedlas av hjälpmedlet. Det ska särskilt framhållas att mobiltelefoner aldrig kan vara ett tillåtet hjälpmedel.

6. Papper
Tentamen får endast skrivas på papper som delas ut av skrivvakt. Detta gäller även kladdpapper.

7. Förbud att lämna skrivsalen tidigare än efter 30 minuter
Tentand som inte vill fullgöra tentamen får lämna skrivsalen tidigast efter att 30 minuter av skrivtiden har gått. Tentand som infinner sig efter det att 30 minuter av skrivtiden har gått får inte delta i det skriftliga provet.

8. Förbud för tentander att samtala
Samtal mellan tentander eller mellan tentand och utomstående, exempelvis via mobiltelefon, får inte förekomma förrän samtliga som deltagit i tentamen lämnat in sina tentamina till skrivvakt. Detta förbud gäller såväl i skrivsalen som under eventuella toalettbesök.

9. Paus och toalettbesök
Vid tentamina som omfattar mer än fem timmar ska det vara en paus om 30 minuter. Skrivvakt ska ge besked om vilka toaletter som får användas och tentand ska följa skrivvakts anvisningar.

10. Inlämning
Tentand får inte ta med sin tentamen ut ur skrivsalen utan ska personligen lämna den till skrivvakt. Observera att även en "blank" skrivning ska lämnas till skrivvakt innan tentand lämnar skrivsalen.

11. Skyldighet för den som uppträtt störande att avlägsna sig
Tentand som uppträtt störande ska på skrivvakts uppmaning avlägsna sig. Störande uppträdande kan leda till disciplinära åtgärder.

12. Fusk
Tentand som misstänks för fusk får fortsätta skrivningen om tentand visar upp och lämnar ifrån sig det otillåtna hjälpmedlet. Skrivvakt ska om möjligt erbjuda tentand möjligheten att byta ut det otillåtna hjälpmedlet mot ett godkänt exemplar. Tentand som vägrar visa eller lämna ifrån sig hjälpmedel får inte fortsätta skrivningen. Eventuellt fusk och/eller störande beteende behandlas efter anmälan från prefekt/studierektor av rektor som ett disciplinärende.

13. Vid brandlarm, bombhot eller liknande
Vid brandlarm, bombhot eller liknande ska tentand följa de anvisningar som ges av skrivvakter. I sådana händelser ska utrymning av skrivsal alltid ske omedelbart och skrivvakter förvandlas automatiskt till tillfälliga utrymningsledare för skrivsalen. Vid utrymning av skrivsal uppmanas tentander att inte samtala med varandra för att om möjligt kunna återgå till skrivningen efter att brandlarmet är över. Den huvudansvarige skrivvakten ska efter samråd med institutionen meddela tentanderna om de får återgå till skrivningen.

Kapitel 2: Regler för skrivvakter

1. Skrivvakts ansvar för att reglerna följs
Det är skrivvakts ansvar att se till att reglerna följs och skrivvakt ska ägna sig åt att övervaka och kontrollera tentanderna under hela skrivtiden.

2. Identitetskontroll och namnteckning
Skrivvakt ska kontrollera att varje tentand har med sig godkänd legitimation. Hur och när detta sker avgör skrivvakten, men det ska göras senast i samband med att tentamen lämnas in. Som godkänd legitimation räknas körkort, pass och id-kort med aktuell giltighetstid. Som godkänd legitimation räknas även högst tre månader gammal polisanmälan som anger att tentandens id-handling är stulen eller förlorad. Även utländska identitetshandlingar godkänns, företrädesvis pass och id-kort, under förutsättning att identitetshandlingen inte måste översättas för att tentanden ska kunna identifieras.

Institutionen ska ha lämpliga rutiner för situationer där tentand inte kan uppvisa godkänd legitimation.

Skrivvakt ska se till att tentanderna antecknar identifikationskod eller för det fall tentamen inte är anonym sitt namn och personnummer enligt anvisningar från institutionen.

3. Placering i salen
Skrivvakt ska vara i skrivsalen i god tid före skrivtidens början. Det ska alltid anslås placeringslistor innan salstentamina. På dessa ska alla som anmält att de ska skriva tentamen finnas med och enkelt kunna utläsa vilken plats de ska placera sig vid. Placeringslistorna anslås av skrivvakt strax innan tentamen startar, förslagsvis på dörren utanför skrivsalen. Tentander som inte anmält sig i förväg får endast delta i tentamen i mån av plats och placeras i sådana fall av skrivvakt. Vid tentamina med upp till 25 tentander medges undantag från kravet på placeringslistor.

4. Personliga tillhörigheter
Skrivvakt ska bestämma var väskor, portföljer, ytterkläder m.m. ska placeras, förslagsvis längs väggarna eller hos skrivvakt. Mobiltelefon och annan otillåten teknisk utrustning ska stängas av under tentamen och förvaras bland personliga tillhörigheter.

5. Hjälpmedel
Skrivvakt ska kontrollera medförda hjälpmedel via stickprov om inte institutionen meddelar att samtliga medförda hjälpmedel ska kontrolleras.

6. Papper
Skrivvakt ska vid tentamens början informera tentanderna om att tentamen endast får skrivas på papper som delas ut av skrivvakt. Detta inkluderar kladdpapper.

7. Förbud att lämna skrivsalen tidigare än efter 30 minuter
Skrivvakt ska vid tentamens början informera tentanderna om att tentand som inte vill fullgöra tentamen får lämna skrivsalen tidigast efter att 30 minuter av skrivtiden har gått. Tentand som infinner sig efter det att 30 minuter av skrivtiden har gått får inte delta i det skriftliga provet.

8. Förbud för tentander att samtala
Skrivvakt ska kontrollera att inga samtal förs mellan tentanderna eller mellan tentand och utomstående, exempelvis via mobiltelefon. Om tentander inte upphör att samtala efter tillsägelse, har skrivvakt rätt att omedelbart kräva att de avlägsnar sig.

9. Paus och toalettbesök
Vid tentamina som omfattar mer än fem timmar ska det vara en paus om 30 minuter. Skrivvakt ska vid tentamens början ge besked om vilka toaletter som får användas och att tentanderna ska följa skrivvakts anvisningar.

10. Inlämning
Skrivvakt ska vid tentamens början informera tentanderna om att tentand inte får ta med sin tentamen ut ur skrivsalen utan personligen ska lämna den till skrivvakt. Observera att även en "blank" skrivning ska lämnas till skrivvakt innan tentand lämnar skrivsalen.

11. Störande beteende
Skrivvakt ska avvisa tentand som uppträder störande och skriva en rapport om vad som hänt till institutionen som sedan får avgöra om de ska anmäla det inträffade till rektor (Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet). Tentandens namn och personnummer ska antecknas. Om det är frågan om mycket störande uppträdande bör skrivvakt tillkalla säkerhetsvakter.

12. Fusk
Upptäcker eller misstänker skrivvakt försök till fusk ska denne för vidarebefordran till institutionen:

  1. Anteckna namn och personnummer på tentanden.
  2. Erbjuda tentand möjligheten att lämna ifrån sig eller om möjligt byta ut det otillåtna hjälpmedlet mot ett godkänt exemplar så att skrivvakten kan kopiera eventuellt bevismaterial (till exempel fusklapp). Skrivvakt får inte tvinga tentand att lämna ifrån sig material och inte heller kroppsvisitera denne. Det ingår inte heller i skrivvaktens befogenheter att avbryta tentanden under pågående tentamen på grund av misstanke om fusk om inte tentanden vägrar att visa upp eller lämna ifrån sig det otillåtna hjälpmedlet.
  3. Anteckna sina iakttagelser kring händelsen ifråga.
  4. Vägrar tentanden att följa skrivvaktens anvisningar ska det också antecknas. Likaså om det leder till att studenten beter sig störande.
  5. Skrivvakt bör även kontakta kursadministratör eller annan ansvarig på institutionen.

13. Vid brandlarm, bombhot eller liknande
Vid varje skrivningstillfälle och skrivningssal ska det finnas en huvudansvarig skrivvakt som ska besluta om omedelbar utrymning av skrivsal vid brandlarm, bombhot eller liknande. Skrivvakter förvandlas vid brandlarm, bombhot eller liknande automatiskt till tillfälliga utrymningsledare för skrivsalen och ska se till att utrymma och stänga salen via utrymningsdörr/ar. Därefter ska samtliga bege sig till återsamlingsplanen som anges på närmaste utrymningsplan och stanna där tills besked ges från polis, brandförsvar eller samordnare om att det är säkert att återvända in.

Vid utrymning av skrivsal ska skrivvakterna om det går samla in det material som finns. Skrivvakterna ska uppmana tentanderna att inte samtala med varandra för att om möjligt kunna återgå till skrivningen. Institutionen kontaktas och ska besluta om skrivningen kan fortsätta efter att larmet är över. Skrivvakt ska meddela institutionen om t.ex. någon antydan till fusk har uppstått eller om tentamina inte har kunnat samlas in. Om institutionen beslutar att skrivningen kan fortsätta får studenterna den extra tid som brandlarmet tog. Om skrivningen inte kan fortsätta ansvarar institutionen för att anordna omtentamen snarast.

Kapitel 3: Regler för institutioner

1. Tentamina

Salstentamina ska genomföras anonymt om det inte finns särskilda skäl som förhindrar anonymisering.

2. Skrivvakter
Skrivvakter ska innan tentamen ha fått tydliga arbetsinstruktioner. För att skrivvakter på ett bra sätt ska kunna utföra sitt arbete rekommenderas att:

  1. Två skrivvakter är i tjänst när det är max 50 tentander i en skrivsal.
  2. Tre skrivvakter är i tjänst när det är 50-100 tentander i en skrivsal.
  3. Fyra skrivvakter är i tjänst när det är fler än 100 tentander i en skrivsal.

3. Information om fusk och störande beteende
Tentamensvakter ska informeras om tillvägagångssätt vid misstanke om fusk och störande beteende.

4. Placeringslistor
För att undvika att tentander som känner varandra kan placera sig så att de otillåtet samarbetar ska det ha gjorts upp placeringslistor för tentanderna i förväg.

5. Examinatorns tillgänglighet
Examinatorn ska vara nåbar under hela skrivningstiden för besvarande av eventuella frågor som kräver kontakt med examinator.

6. Identitetskontroll
Institutionen ska ha lämpliga rutiner för situationer där student inte kan uppvisa godkänd legitimation. Om tentand som glömt godkänd legitimation vid tentamen får tentera för institutionen, ska provresultatet inte registreras förrän godkänd legitimation visats upp för institutionen.

7. Tentamens förvaring
Tentamina ska förvaras inlåsta eller på annat betryggande sätt.

8. Tidsgräns för när tentamen bör vara rättad
Av 7 § förvaltningslagen följer att ärenden ska handläggas snabbt. Med avseende på examination har JO ansett att tentamen bör vara rättad och betygssatt inom tre veckor från tentamenstillfället och mer än två veckor före omtentamen, se beslut av JO 1991-07-18, dnr 3980-1990. Institutioner bör uppmärksamma detta när tidpunkterna för examinationstillfällena fastslås.

9. Tentamens sparande
Om tentamenssvar inte har återlämnats till tentanden efter två år från dagen för betygsättningen får de utgallras. Större uppsatser, examensarbeten, specialarbeten eller andra arbeten av motsvarande självständig karaktär ska sparas för alltid. Se Riksarkivets beslut RA-FS 2007:1 (ändrad RA-FS 2008:3). Se även beslut om bevarande och gallring av examinationsuppgifter vid Stockholms universitet i regelboken för vidare information.

Se även Föreskrifter för examination vid Stockholms universitet  och Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet

Den engelska översättningen av reglerna för tentamensskrivningar kommer att revideras inom kort (nedanstående översättning av reglerna gäller endast t.o.m. 2013-06-30).