Beslut Rektor 2011-11-03 Dnr SU 301-1579-11

Detta beslut gäller från och med den 1 december 2011 och ersätter tidigare beslut fattat av rektor 2005-08-25 (bilaga R42).

1. Regler
För att förebygga vilseledande vid prov eller liknande är det viktigt att studenter tidigt får information om kurser och hur de examineras samt att studenter och anställda har kännedom om Föreskrifter för examination vid Stockholms universitet och Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet.
Disciplinära åtgärder regleras i 10 kap. högskoleförordningen (1993:100) och får vidtas mot studenter som
 • med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas
 • stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan
 • stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan
 • utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567). Utöver sexuella trakasserier innefattas trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter det att förseelsen har begåtts.
Vissa former av vilseledande, till exempel urkundsförfalskning eller osant intygande, faller under brottsbalken och kan därmed även föranleda åtal. Beslut om polisanmälan fattas av rektor efter att ärendet prövats av Disciplinnämnden.
Grova förseelser kan även leda till att ärendet hänskjuts till Högskolans avskiljandenämnd.
2. Handläggning
Skyldigheten att anmäla ett disciplinärende åligger alla anställda vid Stockholms universitet. Vid varje institution (eller motsvarande) ska det finnas en ansvarig person som utreder misstankar om disciplinära förseelser. Denna person är normalt prefekt eller studierektor. Alla misstankar om disciplinära förseelser ska anmälas till prefekten eller av prefekten utsedd person.
Huvudansvaret för att ärendet blir tillräckligt utrett ligger på myndigheten, inte på den enskilde. Prefekten måste därför utreda det inträffade tillräckligt noggrant för att kunna avgöra om det föreligger en grundad misstanke och ska i sådana fall skyndsamt göra en anmälan till rektor. Detta innebär att disciplinärenden ska ges hög prioritet. Misstanken ska vila på en objektiv grund och inte enbart vara en subjektiv intuition. Tröskeln är dock låg så att en misstanke med mycket svagt stöd i fakta kan vara tillräcklig för en anmälan.
Institutionen bör kontakta studenten och förklara att en utredning pågår. Studenten får till dess ärendet avgjorts fortsätta delta i undervisning, prov och annan verksamhet inom ramen för utbildningen. Det får inte förekomma disciplinära åtgärder på institutionsnivå utan sådana beslut ska alltid fattas av rektor eller Disciplinnämnd. Vid oklarheter och frågor ska ansvarig handläggare vid Ledningskansliet kontaktas.
Anmälan till rektor om grundad misstanke om disciplinär förseelse ska innehålla följande:
 • Följebrev/missiv från prefekt med information om studentens namn, personnummer och adress i Sverige samt vilken typ av misstänkt förseelse anmälan avser (till exempel otillåtet samarbete). Missivet ska vidare innehålla namn och omfattning på den kurs och delkurs där den misstänkta förseelsen inträffat, examinationens poängvärde, var i utbildningen studenten befinner sig samt en kortfattad redogörelse för det inträffade.
 • Om studenten inte kan svenska ska anmälan göras på engelska.
 • Noteringar från eventuellt samtal med studenten angående misstanken.
 • En så uttömmande redogörelse för det inträffade som möjligt.
 • Kursplan, kursanvisningar och övrig information som studenterna fått angående vad som var tillåtet respektive otillåtet.
 • Eventuella ordningsregler.
 • Vid misstanke om plagiat ska den inlämnade uppgiften och originalkällan bifogas, med de plagierade styckena markerade (på ett sätt så att de går att kopiera dvs. inga färgmarkeringar). Rapport från eventuellttextmatchningsverktyg.
 • Vid misstanke om otillåtna anteckningar ska kopior av dessa bifogas om sådana finns.
 • Övrig information som kan ha betydelse för utredningen.
 • Ladokutdrag för studenten.
Normalt ska en anmälan per student skickas in till rektor även om fler studenter t.ex. misstänks ha vilselett med samma typ av förseelse vid samma examinationstillfälle. En gemensam anmälan görs om studenter har skrivit ett arbete tillsammans, t.ex. ett grupparbete, om man misstänker plagiering alternativt otillåtet samarbete mellan studenter eller om en student misstänks ha fått otillåten hjälp av en kurskamrat.
Efter att institutionens anmälan har inkommit till rektor ska studenten ges möjlighet att yttra sig skriftligt om den. Vid behov utreds sedan ärendet ytterligare. Därefter beslutar rektor om ärendet ska hänskjutas till Disciplinnämnden, om varning ska utdelas eller om ärendet ska lämnas utan vidare åtgärd.
Ärenden som hanteras av Disciplinnämnden ska utredas noggrant. Det är Disciplinnämndens ansvar att ge berörda studenter tillfälle att uttala sig i ärendet inför nämnden. Anmälda studenter har även rätt att närvara i ärenden som berör dem när andra uttalar sig inför nämnden, om inte särskilda skäl talar mot det. Disciplinnämnden avgör efter enskild överläggning vid sammanträdet om disciplinära åtgärder mot studenten ska vidtas.
Ledamöterna i Stockholms universitets Disciplinnämnd är rektor (ordförande), en lagfaren ledamot, en företrädare för lärarna (utses för tre år) och två representanter för studenterna (utses för ett år). Om rektor inte kan närvara träder prorektor i rektors ställe, även övriga ledamöter har suppleanter. Disciplinnämnden är beslutför när minst tre ledamöter är närvarande, bland dem ordföranden och den lagfarna ledamoten.
3. Konsekvenser
Såsom ovan angivits kan rektor lämna ett disciplinärende utan vidare åtgärd, utdela varning eller hänskjuta ärendet till Disciplinnämnden för prövning.
Om ett ärende hänskjuts till Disciplinnämnden, får rektor efter samråd med den lagfarne ledamoten med omedelbar verkan tillfälligt (interimistiskt) avstänga studenten från verksamheten vid högskolan. Beslutet om tillfällig avstängning gäller till dess ärendet har prövats av disciplinnämnden, dock längst under en månad.
Disciplinnämnden kan besluta att antingen lämna ärendet utan åtgärd, att utdela en varning eller att avstänga studenten från studier.
För det fall Disciplinnämnden beslutar om avstängning börjar denna normalt löpa från och med den dag då beslutet fattades och varar i maximalt sex månader. Beslutet ska genast delges den berörda studenten, Disciplinnämndens ledamöter, prefekten vid berörd institution, berört fakultetskansli, Studentavdelningen, Centrala studiestödsnämnden (CSN) och Stockholms universitetsbibliotek (SUB). Beslutet delges även andra institutioner där studenten är inskriven.
När en student tilldelas en varning eller ett ärende lämnas utan vidare åtgärd delges beslutet den berörda studenten, Disciplinnämndens ledamöter, prefekten vid berörd institution och berört fakultetskansli.
Beslutet om avstängning innebär att studenten under avstängningen inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för all utbildning vid Stockholms universitet och inte heller utnyttja SUB. Student som avstängts från universitetet är i princip skyldig att återbetala studiemedel för den tid som avstängningen avser, eftersom en avstängning räknas som ett avbrott i studierna. Ett beslut om avstängning får begränsas till att avse tillträde till vissa lokaler inom universitetet.
Studenten har rätt att få ett beslut av rektor om varning prövat av Disciplinnämnden. Studenten kan överklaga ett beslut av Disciplinnämnden om varning eller avstängning till allmän förvaltningsdomstol. Beslut av rektor eller Disciplinnämnden om att lämna ett ärende utan åtgärd kan inte överklagas.
Överklagandet ska vara skriftligt och ange det överklagade beslutet, den ändring av beslutet som begärs samt de skäl som åberopas för överklagandet. Överklagandet ska ha inkommit till Stockholms universitet inom tre veckor från den dag då studenten fick del av beslutet.
4. Rättning av examinationsuppgift
Frågan om en examinationsuppgift ska examineras eller inte får endast avgöras av examinatorn. Normalt skjuts examinationen upp till dess att ärendet avgjorts av rektor eller disciplinnämnd.
Examinatorn är inte skyldig att examinera en student som har befunnits skyldig till någon form av vilseledande vid prov eller liknande eftersom examinationsuppgiften då normalt betraktas som ogiltig. Det kan dock ibland vara motiverat att examinera en student trots att studenten har gjort sig skyldig till vilseledande vid prov eller liknande. En student som t.ex. har haft med sig otillåtet hjälpmedel till examinationstillfället kan bli ertappad i ett så tidigt stadium att studenten inte har haft någon möjlighet att använda hjälpmedlet. Examinationsuppgiften kan anses ogiltig ändå i och med att studenten överträtt en ordningsregel.
Student som inte har gjort sig skyldig till vilseledande vid prov eller liknande bör examineras. Examinatorn kan i vissa fall även se examinationsuppgiften som ogiltig fastän studenten inte har gjort sig skyldig till något vilseledande. Studenten kan t.ex. ha haft med sig ett otillåtet hjälpmedel till examinationstillfället utan att ha förstått att hjälpmedlet var otillåtet.
Oftast uppkommer misstanke om vilseledande i samband med ett examinationstillfälle eller när examinationsuppgiften rättas. Om examinationsuppgiften har godkänts innan en misstanke om vilseledande uppdagas, kan examinatorn ompröva sitt betygsbeslut, om rektor eller disciplinnämnden har fattat beslut om att studenten har gjort sig skyldig till vilseledande. Ett gynnande beslut kan ändras om beslutet har blivit oriktigt till följd av vilseledande från den enskildes sida. Examinatorn kan alltså återkalla ett betygsbeslut och detta beslut kan inte överklagas. Studenten ska dock ges möjlighet att yttra sig i frågan innan ett betyg återkallas. Kontakta gärna ansvarig handläggare vid Ledningskansliet innan ett betyg återkallas.