Ansvarig enhet: Studentavdelningen
Kontaktperson: Jerker Dahne

Rektor 2011-04-28, Dnr SU 50-0889-11

Bakgrund

En ny version av ECTS Users’ Guide fastställdes 2009-02-06 av EUs generaldirektorat för utbildning och kultur. I denna beskrevs ett nytt system för jämförelse mellan olika betygsskalor. Bland annat avskaffades den gemensamma ECTS-betygsskalan och i stället infördes ett system kallat ECTS Grading Table (EGT). Det innebär att lärosätena tillämpar sina egna betygsskalor men kompletterar med tabeller över fördelningen av betyg per godkänt betygssteg. Tabellen kan i ett senare steg jämföras med betygsfördelningen på motsvarande
kurser vid ett annat lärosäte, för att på så sätt skapa jämförbarhet utan att gå omvägen över en annan betygsskala. EGT bör baseras på en period bestående av två läsår eller mer.

SUHFs förbundsförsamling fastställde 2009-10-20 rekommendationer för hur EGT ska tillämpas i Sverige. SUHF rekommenderar sina medlemmar att inkludera EGT i studieintyg genom att för varje avslutad kurs ange fördelningen av godkända betyg per betygssteg. EGT
ska dock bara anges för kurser som funnits i minst två år. Ladokkonsortiet har leverat funktionalitet i Ladok för automatiskt utskrift av EGT i studieintyg på svenska och engelska för kurser med resultat under minst två år.

Beslut

Rektor beslutar att

  • de studenter som så begär ska få ECTS Grading Table (EGT) inkluderat i sina studieintyg för kurser med resultat under minst två år
  • upphäva rektorsbeslut från 2003-02-20 om användning av ECTS-betygsskalan

SU 50-0889-11 Tillämpning av ECTS Grading Table rektorsbeslut (pdf)