Ansvarig enhet: Ekonomiavdelningen

Fastställda vid rektorsföredragning 2007-05-03. Reglerna gäller fr.o.m. 2007-05-03.

Allmänna regler för innehav av stipendium
Vid tillämpningen av dessa regler uppdelas stipendierna i fyra kategorier:

1. Stort stipendium - motsvarar lägst 85% av ett utbildningsbidrag före skatt (XX XXX kronor/200X).
2. Mindre stipendium – motsvarar lägst 25 % och högst 84 % av ett utbildningsbidrag före skatt ( XX XXX kronor/200X).
3. Litet stipendium – motsvarar högst 25 % av ett utbildningsbidrag före skatt (XX XXX kronor/200x).
4. Stipendier för särskilt ändamål, företrädesvis resestipendier.

För de olika kategorierna gäller följande regler:

1. Innehavare av stort stipendium får ha anställning upp till 20 % utan avdrag på stipendiet. Om stipendiaten tillträder anställning som överstiger detta, eller får utbildningsbidrag, utgår inget stipendium fr.o.m. tillträdesdagen. Studentbyrån och donationsförvaltningen skall underrättas om tillträdesdatum. Stipendiaten är återbetalningsskyldig för den del av stipendiet som utbetalats för tid då stipendiaten uppehållit sådan anställning/motsv.
2. Innehavaren av mindre stipendium får ha anställning i den utsträckningen att beviljat stipendium tillsammans med anställning är lika med ett utbildningsbidrag.
3. Innehavare av litet stipendium får inneha anställning utan begränsning. 4. Innehavare av stipendium för särskilt ändamål, företrädesvis resestipendium, får inneha anställning utan begränsning.

Utbetalning av beviljat stipendium görs ej för period då stipendiaten uppbär full ersättning från Försäkringskassan, exempelvis vid föräldraledighet eller långvarig sjukdom. Om föräldraledigheten/sjukskrivningen är mindre än
100 % sker en reducering av utbetalningen i förhållande till detta.
Studentbyrån och donationsförvaltningen skall underrättas.
Stipendium som på felaktig grund utbetalats under sådan period är återbetalningspliktigt. Utbetalning av beviljade stipendier återupptas då stipendiaten återgått till studier under läsåret.
Stipendiat kan dock i dessa fall, efter prövning av donationsförvaltningen, ges rätt att skjuta fram stipendiet under maximalt sex månader.

Utbetalning av stipendium

Donationsstipendium avser perioden 1 september – 31 augusti om inte annan period medgivits efter särskilt beslut. Stipendium som ej utnyttjats under denna period kan ej överföras till följande stipendieperiod (undantag vid föräldraledighet/sjukskrivning, se ovan).
Stipendium betalas ut med 25 % av beviljat belopp fyra gånger per år, 1 september, 1 december, 1 mars och 1 juni. Undantag gäller i följande fall:

1. Stipendium upp t o m 10 000 kr utbetalas i sin helhet vid första utbetalningstillfället.
2. Stipendium avsett för studier utomlands eller för studieresa samt för inköp av i ansökan specificerat arbetsredskap kan, efter attest av inspektor/handledare, utbetalas vid ett tillfälle.

Attest/intyg från inspektor/handledare/prefekt skall vara donationsförvaltningen tillhanda senast en vecka (två veckor för Stiftelserna W Bagge och Rhodin) före fastställd utbetalningsdag. Attest får inte göras i förskott för flera efterföljande perioder. Attest skall alltid lämnas oavsett om hela eller delar av stipendiet är utbetalat.

Försäkran från stipendiaten skall vara donationsförvaltningen tillhanda senast en vecka (två veckor för Stiftelserna W Bagge och Rhodin) före fastställd utbetalningsdag. Försäkran får inte göras i förskott för flera efterföljande perioder. Försäkran skall alltid lämnas oavsett om hela eller delar av stipendiet är utbetalt.

Försäkran/attest/intyg skall vara rätt ifylld och inlämnad vid rätt tidpunkt för att stipendiet skall kunna utbetalas vid angivna tidpunkter.