Ekonomi

Riktlinjer avseende misstänkta ekonomiska oegentligheter

Riktlinjer avseende åtgärder vid upptäckta eller misstänkta ekonomiska oegentligheter vid Stockholms universitet. (Beslut 2013-04-25, Dnr: SU FV-1.1.1-1227-13.

Ekonomisk uppföljning

Attest- och utanordning

Representation, mutor

  • Riktlinjer för att förhindra mutor Rektor har den 18 oktober 2012 beslutat om Riktlinjer för att förhindra mutor vid Stockholms universitet.
  • Reviderade riktlinjer för representation Rektor har den 18 oktober 2012 fattat beslut om att revidera riktlinjerna för representation vid Stockholms universitet. Riktlinjerna ersätter riktlinjerna för representation som fastställdes i augusti 2012. Rektor har samma dag även fastställt riktlinjer för att förhindra mutor vid Stockholms universitet. Riktlinjerna finns i Regelboken, bok 3.

Externa medel, sponsring

Stiftelser

  • Stiftelser Universitetsstyrelsen har den 11 november 2011 fastställt en ny placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet

Internrevision

Anlitande, anställning m m

Granskning

Innehållet i bok 3.1 är aktualitetsgranskat mars 2011 av Niklas Wester/Marianne Aspenberg, Ekonomiavdelningen.

Innehållet i bok 3 avsnitt Teknik är aktualitetsgranskat den 7 december 2012 av Ann-Marie Larsson, Tekniska avdelningen.

Innehållet i IT-delen är aktualitetsgranskat den 16 december 2013 av Kjell Gullberg, IT-avdelningen.

Juridiskt stöd och rådgivning?

Kontakta jurist@su.se