1. Inledande utgångspunkter

All representation vid Stockholms universitet ska ingå som ett naturligt led i universitetets verksamhet. Representation ska utövas återhållsamt. Ofta förekommande representation mot en och samma person eller grupp av personer ska undvikas. Representationen får heller inte vara lyxbetonad utan ska vara, och uppfattas som motiverad, måttfull och anpassad till representationstillfället. Representation med enbart alkohol är inte tillåtet. Vin och starköl i måttliga mängder kan emellertid accepteras som måltidsdryck men starksprit ska inte förekomma. Undantag kan göras vid besök av utländska gäster. Representationen får heller inte vara av den karaktären att den kan äventyra universitetets goda rykte.
Dessa riktlinjer gäller all representation som bekostas med universitetets anslags-, bidrags och uppdragsmedel.
Representation för universitetet ankommer på rektor, prorektor, vicerektor och förvaltningschef eller på den åt vilken de i det enskilda fallet ger detta uppdrag.
Representation för organ inom universitetet ankommer för område på vicerektor, för fakultet på dekanus, för institution/motsvarande på prefekt/motsvarande och för förvaltningen på avdelningschef eller den/de, åt vilken han/hon i det enskilda fallet ger detta uppdrag.

2. Förmåner

Utgångspunkten är att förmåner som utges av arbetsgivaren är skattepliktiga om inte förmånen är särskilt undantagen från beskattning enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter på förmånens värde, göra skatteavdrag och redovisa förmånens värde i en kontrolluppgift.
Vad som är undantaget från beskattning är reglerat i inkomstskattelagen. Tre av undantagen beskrivs närmare:

 •  Förmån av kost vid tjänsteresa och representation.
 •  Personalvårdsförmåner.
 •  Gåvor till anställda

2.1 Förmån av kost vid tjänsteresa och representation

Kost som arbetsgivaren står för och som den anställde inte behöver betala för, fri kost, är som huvudregel en skattepliktig förmån. Detta gäller oavsett om man får den fortlöpande eller endast vid särskilda tillfällen såsom under tjänsteresa, kurser, konferenser, studieresor.
Förmån av fri kost är skattepliktig även i samband med resor utomlands. Med kost avses i detta sammanhang allt som kan ätas och drickas.
Förfriskningar och enklare förtäring kan omfattas av reglerna om personalvårdsförmåner och är då skattefria, se vidare avsnitt 2.2.

En avgörande faktor om den fria kosten ska bli skattefri är i vilket sammanhang den anställde blir erbjuden den.
Fri kost är undantagen från beskattning i följande fall:

 •  Fri kost på allmänna transportmedel vid tjänsteresa om kosten obligatoriskt ingår i priset för resan.
 •  Fri frukost på hotell om frukosten obligatoriskt ingår i rumspriset.
 •  Fri kost vid representation.

Nedan ges en beskrivning av vad detta innebär.

2.1.1 Fri kost på allmänna transportmedel vid tjänsteresa

Förmån av fri kost på allmänna transportmedel vid tjänsteresa är en skattefri förmån om kosten obligatoriskt ingår i priset för resan. Skattefriheten förutsätter att färdbiljetten inte kan köpas exklusive måltiderna. Med allmänna transportmedel avses flyg, tåg och andra kommunikationsmedel som kan användas mot betalning.

2.1.2 Fri frukost på hotell om frukosten obligatoriskt ingår i rumspriset

Förmån av fri frukost på hotell i samband med övernattning vid tjänsteresa är skattefri om frukosten obligatoriskt ingår i priset för övernattningen. Med detta menas att rummet inte kan fås till ett lägre pris om man inte önskar frukost.

2.1.3 Fri kost vid representation

Förmån av fri kost i samband med såväl extern som intern representation är skattefri. Extern representation riktar sig utåt mot universitetets kontakter med omvärlden, andra universitet och högskolor, företag eller liknande.

Representationen avser i huvudsak sådan gästfrihet som p.g.a. sedvänja visas utomstående besökare. Som extern representation bör räknas bland annat representation i samband med affärsförbindelser, jubileum, invigning av
anläggningar. Detta innebär att extern representation kan ske t.ex. inför, under eller som avslutning på förhandlingar och andra kontakter med sådana intressenter. Extern representation kan även ske mot t.ex. företrädare för en branschorganisation, kommun eller myndighet. I samband med utländska besök är det naturligt med representation i någon form. Deltagande i t.ex. en extern kurs/konferens behöver däremot inte vara extern representation och fri kost under kursen kan därför utgöra en skattepliktig förmån. Se vidare under avsnitt 2.1.3.1.

Intern representation riktar sig inåt mot universitetets anställda och forskarstuderande oavsett finansieringsform. Som intern representation bör räknas bland annat personalfester, trivseldagar, informationsmöten med personalen, interna kurser och planeringskonferenser, t.ex. diskussioner om budgetering, personalfrågor, inköps- och försäljningspolitik. Hit räknas även teamutveckling och liknande interna möten för myndigheten.

För att kostförmånen ska vara skattefri ska sammankomsten vara kortvarig och tillfällig. En sammankomst anses kortvarig om den varar högst en vecka. En sammankomst anses tillfällig om den hålls vid enstaka tillfällen. Möten som hålls regelbundet under året med korta mellanrum exempelvis varje eller varannan vecka anses inte som tillfälliga.

Fri kost är således skattefri under en intern kurs/konferens som är tillfällig och pågår under längst en vecka. I annat fall ska den anställde beskattas för den fria kosten. Oavsett om det är extern eller intern representation så är förmånen skattefri endast om representationen har ett omedelbart samband med myndighetens verksamhet och inte utgörs
av kostnader för sällskapsliv av personlig natur, personlig gästfrihet och liknande. Representation bör därmed inte ske i hemmet. Kravet på omedelbart samband avser såväl platsen och tidpunkten för representationen som de deltagande personerna. Vad avser tidssambandet ska representationen ingå som ett naturligt led i och vara i direkt anslutning till
den aktivitet som är aktuell. De personer som deltar i representationen ska ha direkt anknytning till ifrågavarande aktivitet.
Representationen får heller inte vara lyxbetonad utan ska vara, och uppfattas som motiverad, måttfull och anpassad till representationstillfället. Representation med enbart alkohol är inte tillåtet. Vin och starköl kan emellertid accepteras som måltidsdryck men starksprit ska normalt inte förekomma. Undantag kan göras vid besök av utländska gäster.

Representationen får heller inte vara av den karaktären att den kan äventyra universitetets goda rykte.

Arbetsluncher
Noteras bör att arbetsluncher inte räknas som intern representation. För arbetsluncher beskattas den anställde för fri kost. Arbetsluncher på universitetets bekostnad ska som huvudregel inte förekomma vid Stockholms universitet.

Personalfester
Som intern representation räknas endast personalfester två gånger per år. Beträffande personalfest ska hela arbetsgruppen/enheten omfattas.

Teambildande aktiviteter
Även så kallad teambildande aktivitet kan ses som intern representation. Om arrangemangets eller programmets utformning innebär att det inte är fråga om en konferens i vedertagen mening, bedöms den teambildande aktiviteten tillhöra kategorin personalfest eller liknande arrangemang vilket innebär det att den omfattas av begränsningen om två gånger per år.

Nätverksträffar
Kostnader för nätverksträffar med endast interna deltagare räknas som arbetsluncher och ersätts därför inte som representation. Kostnader för nätverksträffar där också externa deltagare deltar kan vara motiverade så som extern representation om de har ett naturligt samband med universitetets verksamhet. Ett exempel på detta är då nätverksträffen utgår ifrån ett program med arbetsrelaterade inslag och diskussionspunkter.

2.1.3.1 Gränsdragning mellan att representera och att delta i extern kurs/konferens

En extern arrangör anordnar en informationsdag, ett seminarium eller liknande, och bjuder i samband med detta på lunch. En anställd som har i uppdrag att delta på informationsdagen eller seminariet representerar universitetet om den anställde deltar aktivt genom att t.ex. hålla föredrag eller mer passivt genom att finnas där och i förkommande fall svara på frågor.
Eftersom den anställde har i uppdrag att representera universitetet, extern representation, är lunchen som serveras en skattefri förmån. Detta gäller oavsett om arbetsgivaren har betalat en deltagaravgift eller inte. En extern arrangör anordnar en kurs, en utbildning, ett seminarium eller liknande och bjuder i samband med detta på lunch. En anställd som deltar på utbildningen för att förkovra sig, för att höja sin personliga kompetens, ska förmånsbeskattas för den fria lunchen. Den anställdes närvaro på utbildningen har inte i sig någon betydelse för övriga deltagares personliga
kompetenshöjning. Den anställde representerar i detta fall inte universitetet och lunchen är således en skattepliktig förmån. Detta gäller oavsett om arbetsgivaren har betalat en deltagaravgift eller inte.

Det avgörande för frågan om måltiden är skattefri representation eller skattepliktig förmån är således om den anställde deltar i sammankomsten i syfte att representera universitetet eller för att höja sin personliga kompetens utan krav på att representera. Om universitetet har betalat deltagaravgift är det universitetet som får anses ha utgett kostförmånen. Universitetet ska betala arbetsgivaravgifter på utgiven kostförmån, göra skatteavdrag och redovisa förmånen på kontrolluppgiften. Om universitetet inte har betalat för kursen ska kursarrangören redovisa kostförmånen på kontrolluppgift om värdet av kostförmånen överstiger 100 kr under ett kalenderår. Om förmånsvärdet inte uppgår till 100 kr under ett kalenderår ska den anställde själv redovisa värdet av förmånen i sin inkomstdeklaration.

2.1.3.2 Interna konferenser och kurser

Deltagande i interna konferenser och kurser räknas i förmånshänseende som intern representation och fri kost beskattas inte. För interna konferenser och kurser gäller följande:

 •  Vid planering av konferensen/kursen ska ett detaljerat program upprättas, vilket sedan bifogas kvittot/fakturan på konferenskostnaden.
 •  Konferenstiden ska utgöras av minst 6 timmar per hel dag
 •  Normal konferensmat ska väljas. Vin och starköl får förekomma endast i samband med middag. I övrigt får alkoholdrycker bekostas av respektive deltagare personligen.
 •  Gemensamma arrangemang vars syfte är att skapa bättre sociala kontakter och som omfattar samtliga deltagare får betalas med medel som förvaltas av universitetet.

2.2 Personalvårdsförmåner

Med personalvårdförmåner avses förmåner av mindre värde som riktar sig till hela personalen och som inte är en direkt ersättning för utfört arbete utan består av enklare åtgärder för att skapa trivsel i arbetet. Dessa förmåner är skattefria.
Som personalvårdsförmån räknas enklare slag av motion och annan friskvård. Som personalvårdsförmån räknas även bland annat sådana förfriskningar och annan enklare förtäring i samband med arbetet som inte kan anses ersätta frukost, lunch eller middag.
Med enklare förtäring avses således kaffe, bulle, godis, frukt, smörgås m.m. under förutsättning att kosten är så pass begränsad att den inte kan anses ersätta normal frukost, lunch eller middag. Om kosten däremot är så omfattande att den ersätter en normal frukost, lunch eller middag är den inte en skattefri personalvårdsförmån. Om arbetsgivaren bekostar sådan kost och den inte intas vid extern eller intern representation utgör den en skattepliktig förmån.

2.3 Gåvor och uppvaktningar

Gåvor kan indelas i tre kategorier; (i) gåvor i marknadsföringssyfte, (ii) representationsgåvor och (iii) gåvor till anställda. Gåvor från Stockholms universitet bör ha anknytning till universitetet och dess verksamhet.

2.3.1 Gåvor till anställda

Generellt ska gälla stor återhållsamhet med gåvor till anställda. Jul-, jubileums- och minnesgåvor från arbetsgivaren är under vissa förutsättningar skattefria. Skattefriheten för gåvor gäller inte om gåvan lämnas i kontant ersättning. Som kontant ersättning räknas även andra betalningsmedel såsom check, postväxel och presentkort som kan bytas mot pengar. Gåvor i form av presentkort som inte kan bytas mot pengar ska inte tas upp till beskattning.

2.3.1.1 Julgåvor

Julgåvor till anställda är skattefria under förutsättning att gåvans eller gåvornas sammanlagda marknadsvärde inte överstiger Skatteverkets gränsbelopp. Överstiger värdet gränsbeloppet blir hela gåvans eller gåvornas värde en skattepliktig förmån. Med marknadsvärde avses vad det skulle ha kostat den anställde själv att köpa motsvarande gåva. Julgåvan kan inte bytas till en gåva vid annat tillfälle.

2.3.1.2 Sedvanliga jubileumsgåvor

Sedvanliga jubileumsgåvor är gåvor till anställda när myndigheten firar t.ex. 20-, 25-, 50-, 75- eller 100- årsjubileum.
Den sedvanliga jubileumsgåvan är skattefri under förutsättning att gåvans, eller gåvornas, sammanlagda marknadsvärde (gränsbeloppet) inte överstiger gränsbeloppet inklusive mervärdesskatt. Överskrids gränsbeloppet blir hela värdet en skattepliktig förmån. Med marknadsvärde avses vad det skulle ha kostat den anställde själv att köpa motsvarande gåva.

2.3.1.3 Minnesgåva

En minnesgåva är en gåva som lämnas till en varaktigt anställd (anställningstiden bör uppgå till minst sex år), när en anställd tjänstgjort under en lång tid, t.ex. 25 år, eller när en anställning upphör. En skattefri minnesgåva kan lämnas vid ett tillfälle samt när anställningen upphör. Utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst", NOR, räknas som ett sådant tillfälle.
En minnesgåva till den som varit anställd inom staten under minst 30 år hanteras i särskild ordning enligt förordningen (1974:225) om utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst" och föreskrifter från Arbetsgivarverket. Avgår den anställde med pension eller föreligger annars särskild anledning, kan utmärkelsen komma i fråga redan efter 25-års anställningstid.
Vid Stockholms universitet överlämnas en minnesgåva:

 • vid en varaktig anställnings upphörande, minst sex år, samt
 • vid utdelning av NOR.

Minnesgåvor överlämnas inte vid jämna födelsedagar.

2.3.1.4 Övriga gåvor till anställda

Annan gåva än jul-, jubileums- eller minnesgåva som avses i avsnitt 2.3.1.1 - 2.3.1.3 jämställs med ersättning för utfört arbete. Sådan gåva är skattepliktig för mottagaren.

Uppvaktning i form av blommor och liknande av enklare slag och av mindre värde t.ex. vid disputation, födelsedag och anställnings upphörande är dock inte att hänföra till skattepliktig inkomst. Sådan uppvaktning räknas som personalvård.

2.3.2 Representationsgåvor

I samband med att viktiga avtal tecknas eller värdefullt samarbete inleds/avslutas samt vid invigningar och jubileer kan representationsgåva överlämnas till representant för annan myndighet, företag eller liknande. Exempel på sådan gåva är blomsteruppsats, bok, chokladask, fruktkorg eller liknande. Externa uppvaktningar med gåvor kan riktas mot en
person eller institution i följande situationer:

 •  Besök från utlandet eller i utlandet.
 •  Vid officiellt uppdrag för universitetets räkning.
 •  I övrigt när universitetet finner det lämpligt.

Representationsgåvor vid helger och personliga högtidsdagar ger inte rätt till kompensation för ingående moms liksom utgift för krans eller bukett i samband med dödsfall eftersom gåvan anses ha ett alltför stort inslag av personlig generositet. Vid anställds död ses kostnaden som en personalkostnad. Vid representationsgåvor måste risken för givande och tagande av muta särskilt beaktas. Senedan för utförligare information om mutor.

2.3.3 Gåvor i marknadsföringssyfte

Med gåvor i marknadsföringssyfte avses artiklar utan personlig karaktär och av förhållandevis obetydligt värde. Kostnaden ses som driftskostnad och ingen förmånsbeskattning blir aktuell.

2.4 Medlemsavgifter

Om arbetsgivaren betalar avgiften för en anställds medlemskap i en intresseförening, nätverk eller liknande sammanslutning är detta en skattepliktig förmån för den anställde oavsett om medlemskapet är nödvändigt för tjänsten eller inte. Detta avser inte bara medlemsavgifter till ideella organisationer utan även medlemsavgifter till fack- och vetenskapliga sammanslutningar av olika slag.
Om arbetsgivaren även betalar en serviceavgift till föreningen för olika tjänster som medlemmen får tillgång till är detta inte en skattepliktig förmån för den anställde förutsatt att medlemskapet är nödvändigt för att den anställde ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Serviceavgiften är i detta fall en kostnad för verksamheten.

3 Beloppsgränser och dispens från beloppsgränser

3.1 Beloppsgränser

Beloppsgränser för extern och intern representation framgår av tabellen i bilaga 1.

Inom takbeloppen för intern respektive extern representation ska per representationstillfälle rymmas samtliga kostnader för lunch, middag och supé inklusive drycker. Dricks betalas inte med universitetets medel. Representation kan även avse representationsgåva, förtäring av enklare slag eller övriga kostnader, så som kringkostnader för lokalhyra, utgifter för musikunderhållning, entréavgifter, teaterbiljetter och liknande. Beloppsgränser för dessa kostnader framgår av tabellen i bilaga 1.

Beloppsgränser för gåvor framgår av tabellen i bilaga 1.

3.2 Dispens från beloppsgränser

I särskilda fall kan rektor fatta beslut om avsteg från gällande interna beloppsgränser. Tillstånd ska begäras i förväg för varje enskilt tillfälle av prefekt eller motsvarande. Överskridande av beloppen utan rektors medgivande kan innebära att den som fungerat som värd för arrangemanget blir personligt betalningsansvarig för det överskridande beloppet.
Begäran om avsteg ska i god tid skickas via registrator till Avdelningen för planering och ledningsstöd för handläggning.
Ansökan om avsteg från representationsriktlinjerna bör:

 1.  Vara diarieförd hos huvudregistrator.
 2.  Ange syfte med representationen (exempelvis konferens, middag eller liknande).
 3.  Ange vilka personer som representationen omfattar (externa/interna gäster etc).
 4.  Innehålla information om beräknat antal deltagare och kostnad per person.
 5.  Innehålla information om datum och plats för representationen.

Ansökan om avsteg ska göras av prefekt/motsvarande eller den som prefekten/motsvarande delegerat detta till t ex stf prefekt eller administrativ chef.


4 Krav på verifikationsmaterialet vid representation

Utgifterna ska verifieras med specificerat kvitto eller faktura som bifogas. Vid behov ska specifikation över posterna i fakturabeloppet bifogas.
Verifikationen (kvitto/faktura) ska kompletteras med följande uppgifter:

 •  Namn på samtliga personer som har deltagit samt vilket företag eller motsvarande de representerar
 •  Syfte med representationen. Vid konferenser, seminarier och liknande ska program bifogas
 •  Datum för representationen
 •  Kontering och attest
 •  Rektors beslut om godkänt avsteg från beloppsgränsen i förekommande fall

Vid större sammankomster eller för enklare förtäring är det godtagbart med en förenklad dokumentation av deltagarna t.ex. genom anmälnings/deltagarlistor.
För vidare information se Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet.
Se även Förordning om myndigheters bokföring (2000:606), Skatteverkets allmänna råd (2004:5) om avdrag för utgifter för representation m.m. samt Ekonomistyrningsverkets handledning om hur olika typer av personalkostnader redovisas vid statliga myndigheter (ESV 2006:13).

5 Mutor

Anställda vid Stockholms universitet har, precis som övriga anställda inom statlig förvaltning, ett särskilt ansvar att upprätthålla kraven på saklighet och opartiskhet i sin tjänsteutövning.
Risken för mutor föreligger särskilt vid representation. Anställda vid universitetet bör undvika risken att kunna misstänkas för korruption, varför all representation i samband med myndighetsutövning är olämplig. Detsamma gäller vid pågående upphandling.
Straffbestämmelserna om mutbrott finns i brottsbalkens tionde kapitel. Ytterligare information om mutor finns i universitetets riktlinjer för att förhindra mutor vid Stockholms universitet.

Bilaga 1: Interna beloppsgränser för representation och gåvor

 
 Dessa riktlinjer bygger i stor utsträckning på Skatteverkets interna riktlinjer för representation och gåvor och deras tolkningar av regelverket.