Rektorsbeslut 2011-06-30. Dnr SU 609-0044-11.
Reviderad av rektor 2014-05-28 för att gälla t.o.m. 2014-12-31.

Ansvarig enhet: Personalavdelningen
 

Stockholms universitets ska vara ett lärosäte och en arbetsplats där alla anställda och studenter oavsett kön har samma makt och möjligheter att påverka sin studie- och arbetssituation. Jämställdhet mellan kvinnor och män handlar om demokrati och mänskliga rättigheter.

Enligt diskrimineringslag (2008:567) är universitetet som arbetsgivare skyldigt att genomföra aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen oavsett kön samt att dokumentera detta arbete i en jämställdhetsplan vart tredje år.

Vid varje institution eller motsvarande med fler än 25 anställda ska treåriga jämställdhetsplaner upprättas med mål samt åtgärder som ska vidtas för de områden som anges i diskrimineringslag 2008:567. Målen och åtgärderna i varje enskild institutions jämställdhetsplan ska dels syfta till att nå de universitetsövergripande målen för universitetet som anges i den centrala planen och dels syfta till att genomföra åtgärder som är specifikt anpassade för omständigheterna vid aktuell institution.

Institutionernas jämställdhetsplaner ska bland annat beskriva vilka aktiva åtgärder institutionerna planerar. I den universitetsövergripande planen finns anvisningar och råd till institutioner om upprättande av planer.

Se vidare i det kompletta dokumentet Universitetsövergripande jämställdhetsplan för 2011–2014 (pdf).

Kontaktperson: Jämställdhetssamordnaren