Vid Stockholms universitet pågår dagligen forskning inom en mängd olika områden som alla kopplar till de globala målen för hållbar utveckling. För att nå dessa mål krävs dock samverkan mellan samhällets alla olika sektorer.

Plattform för samarbete och nätverkande

Vi vill med detta initiativ skapa en plattform för nätverkande, erfarenhetsutbyte och framtida samverkansmöjligheter mellan akademi, näringsliv, politik och den ideella sektorn och vi ser gärna att du medverkar. Vid detta premiärtillfälle av universitetets hållbarhetsforum har vi valt att fokusera på temat Framtidens energi och resurser.

Program för evenemangets öppna del

13:00-13:05 Rektor Astrid Söderbergh Widding hälsar välkommen

13:05-13:10 Moderator Johan Kuylenstierna presenterar eftermiddagens tema

13:10-13:45 Paneldiskussion - Hur sker framgångsrika samarbeten mellan akademin och det omgivande samhället i dag? Hur kan vi skapa fler tillfällen för sådana framgångar?
Medverkande: Karolina Skog, miljöminister; Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, styrelseordförande- och ledamot; Jonas Ebbesson, professor i miljörätt, Stockholms universitet Moderator: Johan Kuylenstierna

13:45 – 14:00 Paus

14:00 - 15:00 Framtidens kol – en möjlighet för Sverige
Vårt samhälle är oerhört beroende av kol. Vi använder det främst i form av råolja, som energibärare och komponent i material, inom jordbruket och i mediciner. Kolet kan även kopplas till flera pågående oroshärdar i världen med medföljande humanitära katastrofer - nu senast i Syrien och Irak, samt orsakar växthuseffekter där vi ser oroväckande klimatförändringar. Ytterligare en utmaning med kol är att den lätttillgängliga och billiga råoljan kommer att ta slut under detta sekel och det kommer att bli svårt att ersätta den.
Medverkande: Joseph Samec, professor i organisk kemi, Stockholms universitet; Therese Uddenfeldt, journalist och författare; Mikael Höök, universitetslektor, Uppsala universitet; Bitte Hammargren, journalist, författare och Mellanösternanalytiker Moderator: Johan Kuylenstierna

15.00 – 15:30 Paus

15:30 – 16:30 Framtidens mat – vad ligger på tallriken år 2050?
Vi behöver tänka nytt när det gäller matens roll i samhället. Idag äter och producerar vi mat på ett sätt som bidrar till både ohälsa och en ohållbar förvaltning av vår planet. Samtidigt är mat en viktig del av vår kultur.
Medverkande: Line Gordon, docent och vice forskningschef Stockholm Resilience Centre; Matilda Baraibar, universitetslektor, Stockholms universitet; Maria Frostling-Henningsson, universitetslektor, Stockholms universitet; Beatrice Crona, docent Stockholms universitet; Paul Svensson, kock vid Fotografiska museet; Anna Henning Moberg, Torsåkersprojektet, Axfoundation
Moderator: Fredrik Moberg (Albaeco/Stockholm Resilience Centre)

16.30 – 16:40 Paus

16:40 – 17.15 Paneldebatt - Hur kan vi uppnå Agenda 2030 i en polariserad värld?
Medverkande:
Karin Bäckstrand, professor i miljövetenskap, Stockholms universitet; Gia Destouni, professor i hydrologi, Stockholms universitet; Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, Stockholms universitet; TBA
Moderator: Johan Kuylenstierna

17:15 - 17:20 Rektor Astrid Söderbergh Widding – Stockholms universitet och Agenda 2030

17:20 - 18:30 Mingel, förfriskningar och musik

Kontaktperson för Hållbarhetsforum: Professor Barbara Wohlfarth, barbara.wohlfarth@geo.su.se

 

Program för workshops

(Dessa workshops är enbart för personligt inbjudna.)
 

14:00 – 15:00 Fyra parallella workshops
 

Framtidens mode: Priset för billiga kläder - den globala modeindustrin och hållbart mode (på engelska)

Fast fashion är idag en av världens viktigaste industribranscher men det är handeln och inte den traditionella textil- och modeindustrin som stått för större delen av tillväxten under de senaste decennierna. Till exempel så har modebranschens omsättning fortsatt öka i Norden, Västeuropa och USA trots att västvärldens textil och modeindustrier till stor del lagts ned samtidigt som kläder och textilier blivit jämförelsevis billigare än andra varor under efterkrigstiden. Välkommen till en workshop om miljökonsekvenserna bakom modebranschens sociala och ekonomiska omvandling på en globaliserad massmarknad med allt billigare kläder.

Medverkande: Klas Nyberg, professor i modevetenskap, Stockholms universitet; Hazel Clark, Professor of Design Studies and Fashion Studies, Research Chair of Fashion at the New School, Parsons, New York; Ingun Grimstad Klepp, Research professor, National Institute for Consumer Research, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences; Oskar Juhlin, professor i data- och systemvetenskap, Stockholm University and founder of the Swedish research-industrial network digitizingfashion.com and former Director of the Mobile Life VinnExcellence Center; Håkan Preholt, universitetslektor, Stockholm University School of Business.

Framtidens mat: Fixa fisken - utmaningarna och lösningarna för hållbar mat från havet

I juni 2017 stod Sverige och Fiji värd för den första konferensen om det globala hållbarhetsmålet Hav och marina resurser. Hur målet skall nås och hur det hänger samman med de andra hållbarhetsmålen diskuterades. Pågående forskning vid Stockholms universitet belyser de utmaningar vi står inför när det gäller vår havsmiljö - både avseende en djupare förståelse av orsakssammanhang men också avseende lösningar. Välkommen till en workshop där vi bl a diskuterar vilken roll våra konsumtionsvanor av fisk och skaldjur spelar för havsmiljön; hur vi kan utveckla en blå näring på ett hållbart sätt; hur man löser olika rättighetskonflikter kring marina resurser och hur man kan arbeta tillsammans med olika aktörer mot hållbara lösningar.

Medverkande: Max Troell, docent och forskare vid Stockholm Resilience Centre och Beijer Institut; Henrik Österblom, docent och vice forskningschef Stockholm Resilience Centre; Nils Hedberg, fil. dr., forskare, Stockholms universitet; Maricela de la Torre Castro, universitetslektor i naturresursledning, Stockholms universitet; Therese Lindahl, fil. dr., forskare vid Beijer Institut och Stockholm Resilience Centre och Gustaf Almqvist, fil. dr., forskare vid Östersjöcentrum, Stockholms universitet.

Framtidens vatten: Ett vägval för hållbarhet i Sverige och världen 

Ett varmare klimat och en växande befolkning ger stora utmaningar för en hållbar framtida vattenförsörjning. Sverige har länge uppfattats som relativt förskonat från allvarliga vattenproblem, men på senare tid har torka och vattenbrist såväl som parasitutbrott, mikroplaster, läkemedel och andra föroreningar i vatten ökat insikten om att även Sverige behöver anpassa sig och planera för en säker tillgång till vatten. Välkommen till en kreativ workshop om hur man genom samverkan kan säkerställa en hållbar tillgång till vattenresurser av god kvalitet - både i Sverige såväl som i resten av världen.

Medverkande: Arvid Bring, fil. dr., forskare i hydrologi, Stockholms universitet; Zahra Kalantari, fil. dr., forskare i hydrologi, Stockholms universitet; Anders Nilsson, professor i fysik, Stockholms universitet; Daniel Paska, programchef hållbarhets- och samhällsansvar, Ericsson; Gunnar Söderholm, förvaltningsdirektör, Stockholms stads miljöförvaltning och Karen Sudmeier-Rieux, fil. dr., rådgivare åt United Nations Environment Programme och forskare vid University of Lausanne.

Framtidens säkerhet och rättvisa: Om global miljö-och hållbarhetspolitik

Vår tid präglas av flera globala miljöutmaningar. När dessa utmaningar resulterar i mellanstatliga förhandlingar och internationella regelverk fokuseras oftast på åtgärder för att undvika försämringar. Men de globalt överenskomna regelverken och åtgärderna blir inte legitima om överenskommelserna inte beaktar rättvise- och säkerhetsaspekter. Välkommen till ett panelsamtal som bland annat diskuterar hur olika aktörer bidrar till det gemensamma hotet. Hur påverkas de? Vem ska bekosta åtgärderna? Ska någon kompenseras och vilka säkerhetsaspekter finns kopplade till miljöutmaningarna?

Medverkande: Jonas Ebbesson, professor i miljörätt, Stockholms universitet och Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning, Stockholms universitet. Ytterligare två externa paneldeltagare tillkommer.

15:30 – 16:30 Fyra parallella workshops

Framtida metaller: Vet du vad som finns i din smartphone? (ges delvis på engelska)

Metaller som råmaterial är grunden för det moderna samhället. När befolkningen växer ökar även efterfrågan på dessa resurser. Samtidigt är få medvetna om mängden och mångfalden av kemiska element som används i modern teknik och varifrån de kommer. Brytning av metaller sker på bekostnad av miljön och behovet av hållbara lösningar för våra behov av denna typ av råmaterial är tydligt. Välkommen till en workshop där vi talar om metallresursernas roll i framtiden och förhållandet mellan gruvindustrin, miljön och samhället.

Medverkande: Iain Pitcairn, universitetslektor i malmgeologi, Stockholms universitet; Katarina Persson Nilsson, fil. dr. i malmgeologi, Näringsdepartementet; Olle Torpman, fil. dr. i praktisk filosofi, Stockholms universitet; Maria Greger, fil. dr., forskare i växtfysiologi, Stockholms universitet.

Framtidens kol: En möjlighet för Sverige

Denna workshop kommer att knyta an till seminariet kring vårt beroende av kol. Under detta sekel så kommer vi att behöva byta ut den billiga och lätt tillgängliga råoljan mot något annat för att möta alla våra behov. En av kandidaterna är ”riktigt kol” från gruvor. Detta skulle få katastrofala följder av ökade växthusgaser och en oerhörd klimatpåverkan. Istället för ”gruvkol” skulle vi kunna använda biomassa. Sverige har en unik möjlighet och skulle kunna bli en grön producent av framtidens kol tack vare sin skog. Detta skulle få positiva effekter på klimatet men även för Sverige ur ett ekonomiskt perspektiv. Välkommen till en workshop där vi diskutera följande frågor: Hur ska vi omvandla vårt samhälle från ett fossilbaserat till ett förnybart med avseende på kol? Vilken roll ska näringsliv, investerare, politiken, konsumenter, universitet och andra spela för denna omvandling? Vilka risker finns det med att vara en ”early mover” i denna omvandling och vilka risker finns det med att inte vara med från början?  

Medverkande: Joseph Samec, professor i organisk kemi, Stockholms universitet; Sören Eriksson, affärsutvecklare Preem Petroleum AB; Jan Wintzell, chef stab Affärsutveckling och innovation på Svea skog; Åse Bergstedt, hållbarhetsstrateg på Nordea; Therese Uddenfeldt, journalist och författare; Mikael Höök, universitetslektor, Uppsala universitet; Bitte Hammargren, journalist, författare och Mellanösternanalytiker samt Mats Odell, företagare, fd politiker (KD), fd finansmarknadsminister och ordförande i riksdagens näringsutskott. 

Framtidens klimat: Vad vi vet och inte vet och utmaningarna med att kommunicera osäkerheter

Trots att människans klimatpåverkan nu är ställd utom allt tvivel råder det fortfarande stor osäkerhet både kring storleken på den globala uppvärmningen och vad den kommer att få för olika konsekvenser för naturen och människan. Hur ska de många osäkerheterna bäst kommuniceras till beslutsfattare och allmänhet? Avvägningen tycks ofta stå mellan ett förenklat, men tydligt, budskap och en så försiktig framställning att det kan framstå som att forskarna inte har någon säker kunskap alls. Välkommen till ett panelsamtal om osäkerheterna kring den pågående klimatförändringen, och om hur man som forskare ska hantera dessa i mötet med media, beslutsfattare och allmänhet.

Medverkande: Fredrik Charpentier Ljungqvist, fil. dr. i historia, Stockholms universitet; Annica Ekman, professor i meteorologi, Stockholms universitet; Karin Bäckstrand, professor i miljövetenskap, Stockholms universitet och Kevin Noone, professor i kemisk meteorologi, Stockholms universitet.

Framtidens städer: Hållbara städer – i teori och praktik (ges delvis på engelska)

Världens städer står inför enorma utmaningar. Det handlar om att hysa en allt större befolkning och att samtidigt hushålla med resurserna. Hållbar stadsutveckling kräver även samarbeten mellan sektorer och styrning på flera nivåer samtidigt, men också utvecklade former för dialog med medborgare och näringsliv. Välkommen till en workshop med fokus på framtidens resurser och energi i urbana miljöer på lokal, nationell och global nivå. 

Medverkande: Catharina Nolin, fil. dr. docent i konstvetenskap, Stockholms universitet; Elin Andersson, doktorand i konstvetenskap, Stockholms universitet; Ilda M Lourenco Lindell, universitetslektor i kulturgeografi, Stockholms universitet; Onyanata Adama-Ajonye, fil.dr. i humangeografi, forskare, Stockholms universitet; Zahra Kalantari, fil. dr., forskare i hydrologi, Stockholms universitet; Nayoka Martinez-Bäckström, programspecialist på stadsutveckling, SIDA; Jessica Andersson, avdelningschef Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting och Veronica Hejdelind, verksamhetschef, Arwidssonstiftelsen, Stockholm.