Vi är mitt i en samhällsutveckling med stora omvälvningar, konstant mångtydighet, och politiserade budskap. Både konst och vetenskap verkar mitt i detta flöde, konsten fokuserad på gestaltning och upplevelse, vetenskapen på förklaring.

Verksamhet under utvecking

Verksamheten, som är under utveckling, kommer att arbeta med tyngdpunkt i utställningar och mångvetenskapliga projektgrupper  som kan ha sin början eller avslut i en utställning eller andra publika resultat. Personer från olika kunskapsområden skall mötas för analyser, jämförelser, och diskussion hur visuella uttryck och det samtida bildflödet fungerar. Vad uttrycks och hur? De visuella uttrycken har andra funktioner än text och ord.

Mångdisciplinär satsning med externa parter

Accelerators verksamhet har stark bas i samverkan med externa parter som kan ge uppslag, underlag och resurser till innovativ och framtida forskning och utbildning. Initiativtagare till Accelerator är professor i konstvetenskap
 Margaretha Rossholm Lagerlöf samt Magasin III:s chef David Neuman, affilierad professor och hedersdoktor vid Stockholms universitet.

Kunskap som bas

Universitetets alla studenter är en viktig målgrupp liksom allmänheten. En viktig förutsättning för framgångsrikt tvärvetenskapligt undersökande är de cirka 2500 lärare och forskare inom alla ämnesområden som utgör en del av den fantastiskt breda kunskapsbas som finns på universitetet och kan delta i Accelerator-projekt.

Manne Siegbahn Laboratoriet

Verksamheten kommer att hålla till under jord i de 1400 kvm tomma Manne Siegbahn Laboratoriet som efter anpassning till Accelerators verksamhet planerar att öppnas igen under 2019. Då blir det helt ny energi i lokalerna!