(sju veckor)

Förväntade studieresultat

Deltagaren ska efter kursen ha:
En fördjupad kunskap om och förståelse för hur den svenska arbetsmarknaden och ser ut och fungerar både generellt och yrkespecifikt.
Kunskap om den svenska arbetsmarknaden ur ett historiskt, politiskt och sociokulturellt perspektiv.
Förståelse för hur den svenska kulturkoden, med inriktning på svensk arbetsplatskultur, ser ut och fungerar i praktiken.
Förtrogenhet med hur olika företag är organiserade och vilka vanliga organisationsmodeller som finns representerade i Sverige.
En inblick i hur svensk eftergymnasial utbildning fungerar.
Kännedom om hur skriva en enklare akademisk text som är vanligt förekommande på olika arbetsplatser.

Kursens innehåll:

Svensk arbetsmarknad idag, historiskt och i framtiden
Den svenska koden
Olika arbetsplatskulturer/företagskulturer
Olika företags organisationsmodeller
Behörighetsförfarande till eftergymnasiala studier
Arbetsrätt
Fördjupning inom den svenska arbetsmarknaden utifrån den egna yrkesprofilen
Opponering
Akademiskt skrivande

Undervisning:

Föreläsningar
Seminarium
Öppna/externa föreläsningar/event
Intresseintervjuer
Fältstudier

Kunskapskontroll och examination i form av:

Skriftlig inlämning i form av en rapport, på max tre A4-sidor, utifrån en hypotes/frågeställning med anknytning till den svenska arbetsmarknaden t.ex. inom organisation, arbetsplatskultur, svensk arbetsrätt. Information och data hämtas från en empirisk undersökning t.ex. i form av djupintervju, enkätundersökning eller observation. Examinationen avlutas med en redovisning med opponering.

Kurslitteratur:

Bengts, Marie. Bruno, Ulf. Nilsson-Puccio, Silvia. (2011). Den svenska koden – bra att veta för nya och gamla svenskar. Halmstad: Knowware
Gabinus, Håkan. (2010). Arbetsrätten: en introduktion. Stockholm: Nordstedts Juridik AB