(sex veckor)

Förväntade studieresultat

Deltagaren ska efter kursen ha:
Kunskap om svenskt styrelseskick på stats-, landstings- och kommunnivå.
Förståelse för och kunna resonera kring demokratibegreppet
Kunskap om svenskt rättsystem
Kännedom om civilsamhällets olika verksamheter

Kursens innehåll

Svenska valsystemet
Svenskt statskick inom stat, landsting och kommun
Demokratibegreppet inom olika delar i samhället t.ex. utifrån jämställdhet, likabehandling, utbildning
Svenskt förenings- och kulturliv, folkbildning, idrottsrörelsen
Argumentationsteknik
Rättskunskap
Undervisning
Föreläsningar
Seminarium
Studiebesök i Sveriges riksdag och i Stockholms tingsrätt.
Grupparbete

Kunskapskontroll och examination i form av:

Skriftlig argumentation i form av en insändare utifrån aktuellt svenskt samhällsproblem, t.ex. när det gäller utbildning, rättssystem, jämställdhet, medbestämmande, likabehandling, föreningsliv.
Muntlig argumentation utifrån ett aktuellt svenskt samhällsproblem. Diskussionen sker både i klassrummet och på distansplattformen mondo.

Kurslitteratur:

Axheimer, Petra. Tollstadius, Bengt. Öberg, Ingemar. (2006). Samhällsboken om Sverige, en basbok. Lund: Studentlitteratur AB