Målsättningen är dels att göra nyanlända arbetssökande med utbildning och erfarenhet anställningsbara inom sitt utbildningsområde genom relevant kompletterings­utbildning och praktik, dels att arbetsgivare i branscher med bristyrken ska få hjälp med kompetensförsörjningen.

Snabbspår för samhällsvetare vid Stockholms universitet

Under 12 inledande veckor läser de studerande kursen "Akademisk svenska" som en förberedelse för de följande tre kompletteringskurserna "Det offentliga språket", "Offentlig rätt" samt "Förvaltningspolitik". Kurserna motsvarar 30 högskolepoäng och ges under 26 veckor. Från juni 2017 och framåt, anordnas praktik på statliga myndigheter inom ramen för "Praktikantprogrammet för nyanlända i staten".  Totalt omfattar utbildningsinsatsen 40 veckor.

De sex sista veckorna av kursen "Akademisk svenska" auskulterar studenterna på statliga myndigheter, vilket innebär att ”gå bredvid” och lära sig hur verksamheten bedrivs på arbetsplatsen. Auskultationen är integrerad i kursen "Akademisk svenska" och de studerande får uppgifter som förutsätter kunskapsinhämtning på en arbetsplats inom staten.

Målgrupp

Nyanlända samhällsvetare (inklusive ekonomer och jurister) som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och har minst treårig högskoleutbildning från ett land utanför EU-området. De sökande ser staten som en potentiell arbetsgivare. Maximalt tre år får ha förflutit sedan den sökande erhållit uppehållstillstånd i Sverige. Mycket goda kunskaper i svenska krävs (godkänd SFI D, gärna högre).

Antagning

Arbetsförmedlingen kallar lämpliga sökande till ett informationsmöte på Stockholms universitet (obligatoriskt). Arbetsförmedlingen anvisar sedan sökande till utbildningsstart i samråd med Stockholms universitet.  

Mer information

För ytterligare information och frågor om snabbspår för samhällsvetare kontakta i första hand din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Information om utbildningsinnehåll lämnas av karriärvägledarna på programmet vid Stockholms universitet.

Bakgrund snabbspår

För att nyanlända snabbare ska kunna etablera sig, har regeringen fört samtal med arbetsmarknadens parter om snabbare vägar, så kallade snabbspår, in på arbetsmarknaden för nyanlända som har utbildning eller yrkeserfarenhet som efterfrågas i Sverige. Nu lanserar arbetsmarknadens parter ett snabbspår för samhällsvetare i samarbete med Arbetsförmedlingen och berörda myndigheter.

Snabbspåret för samhällsvetare genomförs i samarbete mellan arbetsmarknadens parter – Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko – samt Arbetsförmedlingen och Universitets- och högskolerådet (UHR).