Forskningsområdet genererar studier i språk och identitet, kontrastiv text- och diskurslingvistik, lingvistisk kultur- och multimodalitetsteori, politisk och internetbaserad kommunikation, språkinlärning och språkdidaktik, översättning, intermedialitet, subjektets konstitution i berättande litteratur, kollektiva identiteter och kulturellt minne samt kulturtransfer och världslitteratur.

Forskningen kring förhållandet mellan språk, litteratur, kultur och samhälle fyller en viktig funktion inom tyska som huvudområde, vilket sammantaget med institutionens övriga språk förmår skapa en bred europeisk kontext. I det språk- och kulturanalytiska perspektivet ligger dessutom en stor potential att förankra forskningen i undervisningen och att stärka humanioras ställning i samhället.

Forskningsområdet språk och kultur hålls samman av kulturteoretiska grundantaganden samt diskursanalytiska och intermediala angreppssätt. Det rör sig om ett interdisciplinärt forskningsområde som i hög grad leder till samverkan med andra ämnen och institutioner:

  • 2011 grundades nätverket Språk- och kulturforskning tillsammans med germanister från Sverige och Tyskland. 2014 initierades dessutom det kulturlingvistiska nätverket KULI med bred internationell uppslutning. Syftet med nätverken, där forskarna från SU varit drivande, är att skapa plattformar för forsknings- och utbildningsfrågor som rör språk och kultur. Regelbundna symposier utgör en viktig kontaktyta och heuristisk inspirationskälla både för juniora och seniora forskare.
  • Inom ramen för de europeiska nätverken Movens: MOVENS: Phänomene ästhetischer und kultureller Grenzüberschreitung och PhDnet Literary and Cultural Studies samlas såväl doktorander som seniora forskare för att arbeta bland annat med teori- och metodfrågor men också för att skapa en plattform för större forskningsprojekt. Detta har bl.a. resulterat i gemensamma projektansökningar inom äldretextforskning och samarbete inom forskningsområdet världslitteratur.

Profileringen har lett till att huvudområdet tyska är en attraktiv forskningsmiljö för postdocs, internationella gästforskare och -föreläsare vid Stockholms universitet, vilket ytterligare bidrar till forskningsområdets kvalitet.