Integrationsverket läggs ner den 1 juli. Integrationsverket har bland sina uppgifter haft att genomföra analyser av integrationen av invandrare i Sverige och har för detta byggt upp flera olika databaser, fyra av dem är av speciellt intresse för forskare. I samband med nedläggningen övergår docent Lena Schröder som har varit forskningsledare vid Integrationsverkets analysavdelning till SULCIS. Hon kommer att ha sin arbetsplats vid SOFI. Två av databaserna som är speciellt utformade för att studera hur det går för ungdomar med invandrarbakgrund överförs till SULCIS, medan STATIV – en mer generell databas överförs till SCB och får ett årligt statligt anslag för att vidmakthållas och vidareutvecklas. Lena Schröder och Eskil Wadensjö kommer att ingå som forskarrepresentanter i en referensgrupp för STATIV. Placeringen av en fjärde databas som innehåller uppgifter om integrationspolitiken
är ännu oklar.