Vill du överklaga ska du skicka överklagadet till (om inte annat anges på antagningsbeskedet):

Överklagandenämnden (ÖNH)

Antagningsservice

833 82 Strömsund

Du ska ange vilken ändring du önskar och de skäl du vill åberopa. Överklagandet ska ha inkommit senast tre veckor efter att du fått ditt antagningsbesked.