Dina rättigheter som student regleras i lagar och förordningar, främst i Högskolelagen, Högskoleförordningen och Diskrimineringslagen.

Universitetets regelverk

Lokala regler vid Stockholms universitet finns i Regelboken, som består av fyra böcker.

Regelboken är en sammanställning av beslut som fattats av de centrala organen vid Stockholms universitet; universitetsstyrelsen, rektor och förvaltningschefen.
Regelboken

Stockholms universitets studentkår

Studentkåren kan ge stöd till dig som har frågor och funderingar kring dina studenträttigheter.

På Stockholms universitets studentkår arbetar tre anställda studentombud som kan besvara dina frågor kring studenträttigheter. Studentombuden kan även stötta eller företräda dig i ärenden där du upplever att dina rättigheter inte tillgodosetts.

På studentkåren arbetar därtill bland annat studiebevakare som jobbar med studentinflytandet vid din fakultet samt påverkanssekreterare som jobbar med centrala frågor, till exempel studiemiljö, jämliket och ökad arbetslivsanknytning.

Kontaktuppgifter till samtlig personal finner du på Stockholms universitets studentkårs webbplats, www.sus.su.se/kontakt.

Högskoleverket

Högskoleverket är en myndighet som arbetar med frågor rörande universitet och högskolor i Sverige. Myndigheten kontrollerar högskoleutbildningarnas kvalitet genom att utvärdera utbildningar och publicera rapporter som högskolorna kan använda i utvecklingen av sin verksamhet. Därutöver informerar Högskoleverket om högskolestudier och bevakar studenternas rättssäkerhet.

På Högskoleverkets webbplats kan du finna information om dina rättigheter som student, finna länkar till de lagar och förordningar som reglerar dessa samt läsa rapporter och analyser om högre utbildning i Sverige såväl som utomlands. Högskoleverkets webbplats