Planen för lika rättigheter och möjligheter omfattar universitetets Likabehandlingsplan, Plan för breddad rekrytering och Plan för tillgänglighet. Planen ska också tydliggöra för institutioner/motsv. vilket ansvar som finns på lokal nivå för arbetet med lika rättigheter och möjligheter.

Den aktuella planen innehåller främst åtgärder för lika rättigheter och möjligheter där de slutliga målgrupperna är studenter och presumtiva studenter. För åtgärder som avser anställdas lika rättigheter och möjligheter hänvisas till universitetets Jämlikhets- och jämställdhetsplan. Jämlikhets- och jämställdhetsarbetet för anställda samordnas av Personalavdelningen.

Arbetet för lika rättigheter och möjligheter har sin utgångspunkt i de krav som ställs på universitetet i lagar och förordningar. Se kapitel 3 i  Stockholms universitets plan för lika rättigheter och möjligheter 2017 (180 Kb) samt kapitel 2 i Bilaga till Stockholms universitets plan för lika rättigheter och möjligheter som hittas på universitetets webbplats www.su.se/jamlikhet under Handlingsplaner, för en kort introduktion till lagstiftningen.