Ansökningsinformation

Ansökan om donationsstipendier görs en gång per år via en gemensam webbansökan och inte till enskilda stiftelser eller fonder. Undantag är Folkskoleseminariets minnesfond som har en egen ansökan. Sista ansökningsdag är 15 april.

Länk till allmän information och ansökan

Förteckning över fonder

Ekströms, Jan-Artur, minnesstiftelse
Stipendium till yngre obefordrad forskare, som arbetar inom biokemisk forskning, särskilt angående överkänslighetens, virussjukdomarnas och ärftlighetens biokemi. Disponibelt belopp 115 800 kr.

Folkskoleseminariets minnesfond 
Folkskoleseminariets minnesfond ändamål är enligt urkunden:

  • Belöning eller uppmuntran åt lärarkandidat som visat god kamratanda eller berömvärt flit.
  • Belöning till lärarkandidat som ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet vid lärarhögskolan eller åt gymnastik eller idrott.
  • Studiebesök, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för lärarkandidaterna gemensamt ändamål.
  • Förvärv av material eller andra saker.

Disponibelt belopp 230 000 kr.

Kinanders, Lydia och Emil, stiftelse
Stipendium till studerande vid universitetet med företräde för ättlingar efter Emil Kinanders syster fru Hilda Hagelin och hennes barn, efter Lydia Kinanders syskon och halvsyskon samt efter Emil Kinanders styvson, kapten Gösta Reuszner. När urval sker bland studerande i övrigt, efter beaktande av företräde för ättlingar, skall hänsyn tagas till förtjänst. Disponibelt belopp 104 800 kr inom naturvetenskapliga fakulteten.

Kobbs, Gustaf och Ellen, stipendiestiftelse
Stipendium till studerande vid naturvetenskapliga fakulteten med företräde för dem som studerar matematik, mekanik eller astronomi. Disponibelt belopp 86 000 kr, fördelat på upp till fyra stipendier.

Leches, Wilhelm, stiftelse
Stipendium till studerande eller yngre vetenskapsidkare vid zoologiska institutionen som bedrivit minst ett års studier vid institutionen. För högst tre år.
Disponibelt belopp 56 200 kr.

Namowitskys, L, studiefond
Stipendium till studerande eller framstående docenter vid humanistisk, samhällsvetenskaplig eller naturvetenskaplig fakultet. Ingen utdelning 2017.

Pokora-Kulinskas, Wanda, minnesstiftelse
Stipendium till forskarstuderande i zoologisk cellbiologi. Vid lika meriter har sökande med polskt ursprung företräde. Disponibelt belopp 26 200 kr.

Rhodins, Elisabeth och Herman, minne
Stipendium till studerande vid universitetet med företräde för begåvade och flitiga studenter som är barn till svenska affärsmän eller civila ämbetsmän eller därmed jämförbara personer inom de s.k. fria yrkena. Disponibelt belopp 98 821 kr inom naturvetenskapliga fakulteten.

Rietz´, Hilda, stipendiestiftelse
Stipendium till kemistuderande (efter förslag av prefekten för Institutionen för organisk kemi). Disponibelt belopp 16 300 kr.

Sandströms, Anna, stipendiestiftelse
Stipendium till kvinnlig lärare vid universitetet eller till kvinnlig lärare inom skolväsendet, som bedriver studier vid universitetet, för fort- eller vidareutbildning för deras lärarverksamhet. I ansökan skall redovisas plan för studierna med angivande av syfte, tid och plats för dessa. I den mån härefter tillgänglig avkastning förslår kan bidrag utdelas för forskningsprojekt, konferenser, information o.d. med anknytning till fort- och vidareutbildning av lärare. Disponibelt belopp totalt 9 125 kr inom naturvetenskaplig fakultet.

Smitts, August Emil Wilhelm, stipendie- och understödsstiftelse
Tre stipendier på 40 000 kr till studerande i något ämne eller någon ämnesgrupp tillhörande de experimentella naturvetenskaperna. Återstoden av det disponibla beloppet skall utdelas såsom understöd till studerande eller yngre lärare vid universitetet för vetenskaplig undersökning i organisk och analytisk kemi, jäsningskemi, bakteriologi eller atmosfärens och havets fysik och kemi. Disponibelt belopp 60 500 kr.

Svenssons, Aron, premie- och stipendiestiftelse
 Stipendium till studerande i fysik eller fysikalisk kemi. För högst tre år. Disponibelt belopp 4 033 kr.

Söderbergs, John, stipendiestiftelse
Stipendium till medellös studerande som har bedrivit studier i minst två år vid universitetets humanistiska, samhällsvetenskapliga eller naturvetenskapliga fakultet. För högst tre år. Disponibelt belopp 43 428 kr inom naturvetenskapliga fakulteten.

Åqvists, Lillie och Ernst, stiftelse
Stipendium till forskare inom biologins område med företräde för sådana forskare som ägnar sig åt den experimentella biologin och cellforskningen. Disponibelt belopp 31 000 kr.

Öbergs, Carl Atle, stipendiestiftelse
Stipendium till studerande vid naturvetenskapliga fakulteten, som är född i Stockholm och där avlagt studentexamen samt minst ett år varit inskriven vid universitetet. Disponibelt belopp 63 000 kr.