Utbildning på forskarnivå

Institutionen erbjuder utbildning på forskarnivå i forskarutbildningsämnena Asiens språk och kulturer samt Mellanösterns språk och kulturer. Båda ämnena utgörs av multidisciplinära och tvärvetenskapliga områdesstudier, och kännetecknas av att en väsentlig del av materialet omfattar såväl primär- som sekundärkällor på det källspråk som bestäms av avhandlingsprojektet.

Allmän information

Forskarutbildningsämnet Asiens språk och kulturer utgörs av områdesstudier med fokus på ett eller flera av de huvudsakliga språk- och kulturområdena Japan, Kina och Korea. Forskarutbildningsämnet Mellanösterns språk och kulturer utgörs av områdesstudier med fokus på ett eller flera av de huvudsakliga språk- och kulturområdena i Mellanöstern, Nordafrika och Turkiet. Oavsett forskarutbildningsämne syftar forskarutbildningen till att ge de studerande:

    •    fördjupade och breddade ämneskunskaper
    •    mycket goda insikter i teori och metod på det för avhandlingsämnet aktuella forskningsområdet
    •    förbättrade språkfärdigheter
    •    förmåga till självständigt vetenskapligt arbete
    •    förmåga att i skriftlig och muntlig form presentera det aktuella forsknings-området.

Utbildningen har som mål att ge en teoretisk, metodisk och kunskapsmässig skolning så att den färdiga doktorn ska kunna utöva vetenskaplig forskning och i övrigt kunna göra kvalificerade insatser inom skilda områden av yrkeslivet som till exempel undervisningsväsendet, förvaltningar, kultursektorn, näringslivet, massmedia, förlagsverksamhet, översättning, osv.
Inom utbildningen förväntas studenter använda källmaterial på de primära målspråken, och inatningskraven är därför höga när det gäller språklig förmåga.
Utbildningen på forskarnivå vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier är livaktig och håller mycket hög standard. Våra circa 10 doktorander bedriver avancerad forskning och står för en viktig del av institutionens samlade forskningsresultat.
Läs om utlysning och antagning, studieplaner m.m. till vänster. Upplysningar om själva ansökan lämnas av studierektor för utbildning på forskarnivå, Mitsuyo Kuwano Lidén, e-post: studierektor.ufn.asien@su.se

För information om riktlinjer på Humanistiska Fakulteten, klicka här >>

Institutionstjänstgöring

Det är möjligt för doktorander att delta i institutionens verksamhet med 20% av sin tjänst. I så fall kan anställningstiden ökas från fyra till fem år. Tjänstgöringen kan ske antingen inom administration eller inom undervisning. Varje doktorand kommer överens med institutionens studierektor för forskarutbildningen och sin handledare vilken typ av tjänstgöring som är aktuell. Mer information finns i den allmänna studieplanen (ASP). 

Mer om utbildning på forskarnivå >>