Behörig att antas till forskarutbildning är den som uppfyller dels villkor för grundläggande behörighet, dels villkor för särskild behörighet. Vidare krävs att sökanden bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att klara utbildningen.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet att antas till utbildning på forskarnivå har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

Särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i Asiens språk och kulturer respektive Mellanösterns språk och kulturer har den som med godkänt resultat fullgjort lägst magisterkurs i något av de inriktningar som ingår i ämnet Asiens språk och kulturer (japanska, koreanska och kinesiska), Mellanösterns och Nordafrikas språk och kulturer (arabiska) eller Turkietstudier.

Behörighet kan uppfylllas även av den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kompetens.

Förkunskapsrekommendationer

Den studerande förutsätts ha god läsfärdighet och skrivfärdighet i repektive språk och i engelska. Därutöver är det önskvärt att den studerande har praktisk erfarenhet (t.ex. som utbytesstudent) av respektive språkområde.

Nedan hittar du filerna Allmän studieplan på forskarnivå i Asiens respektive Mellanösterns språk och kulturer. De nya studieplanern blev godkända av Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet 13 juni 2017.