Du som antagits som studerande för forskarutbildning har rätt till handledning under sammanlagt den tid som kan anses behövas för den föreskrivna utbildningen om 240 högskolepoäng (hp) om inte humanistiska fakultetsnämnden beslutar annat med stöd av HF 6 kap 37§.

Huvudhandledare och biträdande handledare utses för varje doktorand vid forskarstudiernas början.

Välja handledare

Huvudhandledare utses av institutionsstyrelsen på förslag från handledarkollegiet vid institutionen. Biträdande handledare utses av handledarkollegiet.

Byta handledare

En doktorand som begär det ska få byta handledare. Anhållan om byte av handledare ska ställas till institutsstyrelsen.

Handledningsmöten

Handledare och doktorand ska diskutera studiernas allmänna uppläggning samt inför varje år upprätta ett detaljerat program för det kommande årets studier.

Handledaren ska se till att avgränsningen sker på sådant sätt att studierna kan slutföras inom den uppställda normalstudietiden.

Regelbundna och kontinuerliga kontakter (möten, e-post, telefon) mellan handledare och doktorand ska förekomma alltifrån forskarstudiernas början.

Vid mötena ska både doktoranden och handledaren vara väl förberedda. 

Handledningens omfattning

I den tid som beräknas gå åt till handledningstid ingår naturligtvis inte bara de timmar handledare och doktorand träffas utan allt arbete som handledaren lägger ner i samband med avhandlingsarbetet.

Huvudhandledare

Omfattningen av handledningen är för huvudhandledaren beräknad till:

  • 80 klocktimmar/år

Biträdande handledare

Omfattningen av handledningen är för den biträdande handledaren beräknad till:

  • 30 klocktimmar/år