Under höstterminen kan undantag göras för handledningssamtal, lån av böcker från institutionen, eller liknande aktiviteter. Innan ett sådant undantag kan göras måste vederbörande ansöka om tillstånd från ansvarig studierektor (se nedan).

Vid handledningssamtal eller andra fysiska möten på institutionen måste berörd lärare eller annan berörd personal vara vidtalad och ha givit sitt godkännande till ett fysiskt möte Folkhälsomyndighetens rekommendationer och andra smittskyddsregleringar måste följas, och berörda parter ska hålla sig på 2 meters avstånd från varandra.

Kontakt för arabiska och Mellanösternstudier: Martin Säfström
Kontakt för japanska, kinesiska eller koreanska: Johan Fresk

Studenter med särskilda behov bör i första hand kontakta studentavdelningen. Institutionens kontaktperson för studenter med behov av pedagogiskt stöd inom alla ämnen är Martin Säfström.

För besök på Asienbiblioteket hänvisas studenter till Asienbibliotekets öppettider:
Tisdagar och fredagar, kl. 13–16 (fr.o.m. 25 augusti).

Beslut om undervisning och examination under vårterminen 2021, med början 18 januari 2021, fattas under höstterminen. Vidare information följer.

Beslutet kan komma att ändras om smittorisken ändras och svenska myndigheter och/eller Stockholms universitet fattar nya beslut angående undervisning och examination, eller andra relaterade aspekter kring smittskydd.

Som student vid institutionen hittar du all information om den digitala undervisningen för din kurs/eller dina kurser i läroplattformen Athena. Undervisning bedrivs via E-mötestjänsten Zoom. 

Institutionsstyrelsen har den 10 juni fattat beslut om att återinrätta kurskrav om obligatorisk närvaro i enlighet med kursplan, från och med höstterminen 2020. Detta beslut ersätter tidigare fattat beslut av institutionsstyrelsen den 11 mars om att tillfälligt upphäva kravet på obligatorisk närvaro i samtliga kursplaner vid institutionen.

Eventuellt beslut av universitetsledningen, fakultetsledningen eller myndighet kan leda till att föreliggande beslut måste omprövas.

SU uppdaterar kontinueligt om rådande omständigheter för studenter och personal på sidan: su.se/corona