Tentamensformer

Avdelningen tillämpar flera olika examinationsformer. Här nedan finner du en sammanfattning av dessa. För mer utförlig information, se dokumentet "2. Formalia - att skriva tentamen", som du finner under fliken Formaliaserien. För information om en viss delkurs examinationsform, se det aktuella kurskompendiet.

De vanligast förekommande examinationsformerna är:

Salstenta

Till salstentor måste du anmäla dig i förväg. Detta görs genom www.mitt.su.se, där du klickar på ikonen Mina Studier och sedan loggar in med ditt universitetskonto. Välj därefter "Tentamensanmälan" och anmäl dig till den aktuella tentan.

Du måste ha med dig giltigt id-kort till tentamen.

Muntlig tenta

Vissa delkurser i arabiska har muntliga tentamen som ett delmoment i examinationen. Till dessa behöver du också anmäla dig, på samma sätt som beskrivet ovan, under Salstenta.

Hemtenta

Till en hemtenta behöver du inte göra en tentamensanmälan. Alla hemtentor laddas ner på Mondo, och ska sedan också lämnas in via Mondo, på utsatt tid.

Var noga med att läsa igenom instruktionerna för inlämning, så att inget onödigt misstag sker. När du lämnar in en uppgift på Mondo ska du alltid få ett automatiskt genererat svarsmail till din webmail som bekräftar inlämningen.

Inlämningsuppgift

Inlämningsuppgifter fungerar i stor utsträckning som en hemtenta, med den skillnaden att du ofta har betydligt längre tid på dig att skriva och frågan du ska besvara ofta är friare än vid hemtentamen. Inlämningar sker, på samma sätt som för hemtentor, via Mondo.

Tentamensregler
Innan varje tentamen går amanuensen igenom tentamensreglerna med tentanderna, samt informerar om skrivtiden och om att tentamen endast ska signeras med kodnummer. Om särskilda hjälpmedel är tillåtna ska det även informeras om detta. Genomgången avslutas med att amanuensen ger tentanderna chans att ställa frågor om det är något som är oklart.

Tid bör avsättas för denna genomgång så att tentamen kan startas i tid. Amanuens och ansvarig lärare hjälps åt att informera studenterna om att de ska komma i god tid innan tentamen börjar.

  • Ingen tentand får börja skriva förrän amanuensen eller av amanuensen utsedd ansvarig säger till.
  • Inga tentander får sitta alldeles bredvid varandra – det ska finnas mellanrum mellan alla skrivande studenter.
  • Alla studenter måste vara registrerade på tentamen. Icke registrerade studenter får inte skriva tentamen. (Undantag kan ges på omtentor som är studentens enda chans att gå vidare till nästa termin.)
  • Väskor och jackor ska läggas undan på plats som amanuensen bestämmer. Alla mobiltelefoner ska ligga avstängda i jackan/väskan, inte på bordet/i tentandens ficka. Om tentanden av någon anledning inte vill lägga mobilen i jacka/väska kan den placeras hos tentamensvakten.
  • På bordet får endast finnas tentamen, penna, suddgummi, mat/dryck (som inte luktar eller prasslar), samt ID-handling. Som giltig ID-handling räknas körkort, ID-kort eller pass på svenska (alternativt en högst 3 månader gammal polisanmälan om stulen ID-handling).
  • Tentand får aldrig ta med tentamen ut ur rummet. OBS! Detta gäller även blanka tentamina – även dessa ska alltid lämnas in till tentavakten. Alla kladdpapper ska också lämnas in till tentavakten.
  • Tentand får lämna salen tidigast 30 minuter efter att tentamen har börjat. När 30 minuter har gått får inga nya tentander komma in om någon tentand har lämnat salen.
  • Endast en tentand i taget får lämna rummet för att gå på toaletten. För tentamina med över 25 tentander ska vakterna hålla en toalista.
  • Om någon pratar eller på annat sätt stör tentamen kan tentavakten be denna att lämna rummet.
  • Fusk är inte tillåtet och kan leda till avstängning från universitetet. Tentavakten antecknar alla former av misstänkt fusk som upptäcks.

Brand
Vid brand eller liknande ansvarar tentamensvakter för utrymning. Tentamina ska lämnas kvar på bordet, och vakterna bör uppmana tentanderna att inte prata med varandra, så att tentamen eventuellt kan fortsätta efteråt. Ansvarig lärare tar beslut om tentamen ska fortsätta efter utrymningen.

Ansvarig lärare
Ansvarig lärare (examinator) ska vara tillgänglig under hela tentamenstiden. Tentamensvakterna ska ha både amanuensens och ansvarig lärares telefonnummer så att dessa kan nås om problem uppstår.

Extra tid
För att få extratid på salstentamen ska studenten i början av varje termin (dock senast en månad innan tentamen) lämna in rekommendation från Studentavdelningen som styrker detta. Beslut om extratid fattas av examinator. Om inget annat anges är extratiden 50 % av ordinarie tentamenstid.

Betyg

Betyg sätts på varje delkurs efter avslutad examination. För att få slutbetyg på en hel kurs krävs lägst betyget E på samtliga delkurser med sjugradig betygsskala, samt betyg G på kurser med tvågradig betygsskala.

Bokstavsbetygen A-E omvandlas till siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett medelbetyg där man också väger in det antal poäng som respektive delkurs utgör av hela kursens poängantal. Betyget på hela kursen sätts således genom ett viktat genomsnitt av delkurserna. Gängse avrundningsregler tillämpas.

Formaliaserien

Avdelningen har tagit fram en kort serie kring formalia som är tänkt att fungera som stöd under dina studier. Du finner dokumenten som pdf-filer att ladda ner under fliken Formaliaserien. Du kan också hämta en utskriven version på studentexpeditionen i Kräftriket 4A.