Information om praktik

Som student hos oss finns möjlighet att göra praktik. Omfattning och tid för praktiken varierar beroende på vad du studerar.

Praktiken är en del av dina studier och ger högskolepoäng. Praktiken är således studiemedelsberättigande. Du är under praktiken försäkrad genom universitetet.

Praktik erbjuds på följande kurser och terminer:

Grundnivå

- Mellanöstern och Nordafrikastudier III

- Arabiska med inriktning på Mellanöstern och Nordafrikastudier V

Avancerad nivå

- Masterprogram i Mellanösternstudier

På grundnivå omfattar praktiken 15hp och ska omfatta minst 10 veckors heltidsarbete (eller motsvarande). På avancerad nivå finns möjlighet att välja praktik på 15hp eller 30hp. I det senare fallet ska praktiken omfatta minst 20 veckors heltidsarbete (eller motsvarande).

Krav på praktiken

Praktiken skall på förhand godkännas av avdelningen och vara relevant för dina studier på avdelningen. Det betyder bland annat att praktiken skall vara förlagd till ett land i MENA-regionen, alternativt till en organisation vars arbete är relevant för MENA som ämne. Dina arbetsuppgifter under praktiken skall vara kvalificerade och du skall på förhand kunna visa intyg på vilka arbetsuppgifter som skall ingå i praktiktjänstgöringen. Det är också viktigt att du har en personlig handledare på arbetsplatsen.

För att bli godkänd på praktik krävs följande:

- Intyg från praktikplatsen på fullgjord tjänstgöring

- En personlig rapport (3-5 sidor, 1.5 radavstånd, 12p) om dina erfarenheter från praktiken och i vilken praktikens relevans för dina studier klargörs

Samtliga inlämningar skall ske senast en månad efter fullgjord praktik.

Ansökan

Du söker själv efter praktikplats. Institutionen tillhandahåller inga praktikplatser. När du funnit en praktikplats och de gått med på att ta emot dig som praktikant är det viktigt att du ansöker till oss om att få göra praktik. Ansökan skall innehålla en ifylld ansökningsblankett (se pdf på höger sida), och ett intyg från praktikplatsen vari tänkta arbetsuppgifter framgår, samt handledare namnges.