Tentamensformer

Avdelningen tillämpar flera olika examinationsformer. Här nedan finner du en sammanfattning av dessa. För mer utförlig information, se dokumentet "2. Formalia - att skriva tentamen", som du finner under fliken Formaliaserien. För information om en viss delkurs examinationsform, se det aktuella kurskompendiet.

De vanligast förekommande examinationsformerna är:

Salstenta

Till salstentor måste du anmäla dig i förväg. Detta görs genom www.mitt.su.se, där du klickar på ikonen Mina Studier och sedan loggar in med ditt universitetskonto. Välj därefter "Tentamensanmälan" och anmäl dig till den aktuella tentan.

Du måste ha med dig giltigt id-kort till tentamen.

Muntlig tenta

Vissa delkurser i arabiska har muntliga tentamen som ett delmoment i examinationen. Till dessa behöver du också anmäla dig, på samma sätt som beskrivet ovan, under Salstenta.

Hemtenta

Till en hemtenta behöver du inte göra en tentamensanmälan. Alla hemtentor laddas ner på Mondo, och ska sedan också lämnas in via Mondo, på utsatt tid.

Var noga med att läsa igenom instruktionerna för inlämning, så att inget onödigt misstag sker. När du lämnar in en uppgift på Mondo ska du alltid få ett automatiskt genererat svarsmail till din webmail som bekräftar inlämningen.

Inlämningsuppgift

Inlämningsuppgifter fungerar i stor utsträckning som en hemtenta, med den skillnaden att du ofta har betydligt längre tid på dig att skriva och frågan du ska besvara ofta är friare än vid hemtentamen. Inlämningar sker, på samma sätt som för hemtentor, via Mondo.

Betyg

Betyg sätts på varje delkurs efter avslutad examination. För att få slutbetyg på en hel kurs krävs lägst betyget E på samtliga delkurser med sjugradig betygsskala, samt betyg G på kurser med tvågradig betygsskala.

Bokstavsbetygen A-E omvandlas till siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett medelbetyg där man också väger in det antal poäng som respektive delkurs utgör av hela kursens poängantal. Betyget på hela kursen sätts således genom ett viktat genomsnitt av delkurserna. Gängse avrundningsregler tillämpas.

Formaliaserien

Avdelningen har tagit fram en kort serie kring formalia som är tänkt att fungera som stöd under dina studier. Du finner dokumenten som pdf-filer att ladda ner under fliken Formaliaserien. Du kan också hämta en utskriven version på studentexpeditionen i Kräftriket 4, eller på avdelningen i Kräftriket 1.

1. Formalia - att referera

En sammanfattande guide kring plagiering, källhänvisningar och referenssystem.

2. Formalia - att skriva tentamen

En sammanfattning kring olika examinationsformer och vad de innebär, såsom hemtenta, salstenta m.m., samt vad som gäller för omexaminationer.

3. Formalia - att transkribera

En sammanfattning kring transkribering av arabiska. Obligatorisk läsning för studenter på arabiska termin 3 och över.

4. Formalia - att skriva uppsats

En sammanfattande guide till metod kring uppsatsskrivande.

5. Formalia - att översätta

En sammanfattning kring översättningstekniker i allmänhet med fokus på arabiska. Obligatorisk läsning för studenter på arabiska termin 3 och över.