Föreläsningen kommer att handla om Taizhou-rörelsens idéer och religiösa praxis. Taizhou-rörelsen är en svårdefinierad rörelse som uppstår under 1500-talet i centrala Kina med en salthandlare från Taizhou i nuvarande Jiangsu-provinsen. Den är svårdefinierad av flera skäl, inte bara för att den utger sig för att vara konfuciansk och har starka drag av buddhism och daoism, utan också för att såväl idéer som praxis är mångskiftande och bitvis motsägelsefulla. Den rymmer idéer om kollektiva och ömsesidigt stödjande strukturer för att ta hand om undervisning och omsorg om unga och gamla. Samtidigt finns där frihetliga inslag och en tro på att människan först av allt måste respektera sig själv och sitt eget individuella sökande. Det man söker är sanningen om sig själv och sitt eget sinne. Detta inre sökande anser man dock inte står i kontrast till de moraliska förpliktelserna som också starkt betonas. Den religiösa praxisen tar sig uttryck i sång, recitation, individuell och kollektiv meditation, retreat-vistelser och socialt arbete.

Johanna Lindén är doktorand vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap vid Stockholms universitet.