Beslutet om distansundervisning gäller tills vidare. Registrerade studenter hänvisas till respektive kurssida i läroplattformen Athena för vidare instruktioner för hur undervisningen kommer att gå till. Undervisning kommer att bedrivas via E-mötestjänsten Zoom. Ingen undervisning eller eximination bedrivs i våra lokaler från 18 mars.

Med anledning av risken för mycket hög samhällsspridning av viruset har institutionsstyrelsen beslutat att från den 11 mars 2020 upphäva kravet på obligatorisk närvaro i samtliga kursplaner vid institutionen. Detta beslut gäller tills vidare. Beslutet kan dock omprövas med omedelbar verkan om det är påkallat av rådande omständigheter, lokala föreskrifter eller myndigheters beslut.

Studenter med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas  att stanna hemma.

SU uppdaterar kontinueligt om rådande omständigheter för studenter och personal på sidan: su.se/corona