Efter konsultationer med institutionens ledningsgrupp och med hänsyn tagen till universitetsledningens beslut har undertecknade fattat följande beslut avseende undervisningen under vårterminen 2021:

 • Under vårterminen 2021 (2021-01-18  – 2021-06-05) kommer all undervisning och examination vid institutionen att fortsatt att vara webbaserad.
   
 • Institutionen kommer att verka för att kunna erbjuda studenter möjlighet att bedriva gemensamma studentcentrerade studier inom institutionens lokaler. Målsättningen är att ha en veckodag/vecka avsatt för respektive språksektion, och att dessa studietillfällen leds av SI-ledare. Denna verksamhet tillåts inom ramarna för språkkurser (termin 2 och termin 4), dock ej för realiakurser och kurser på kandidat- och masternivå.
   
 • Vid önskan om att ha handledningssamtal på institutionen för studenter på kandidat- och masternivå måste studenten först kontakta handledaren för dennes godkännande och därefter kontakta berörd studierektor för koordinering av institutionens olika aktiviteter. Martin Säfström ansvarar för arabiska/MENA. Johan Fresk ansvarar för japanska, kinesiska och koreanska.
   
 • Studenter med särskilda behov bör i första hand kontakta studentavdelningen. Institutionens kontaktperson för studenter inom alla ämnen är Martin Säfström.
   
 • Folkhälsomyndighetens rekommendationer och andra smittskyddsregleringar måste åtföljas vid alla aktiviteter inom institutionens lokaler.
   
 • Eventuellt beslut av universitetsledningen, fakultetsledningen eller av myndighet kan leda till att föreliggande beslut måste omprövas.
   
 • Studentrepresentanterna har informerats och getts möjlighet att lämna synpunkter.