Internt

Denna sida innehåller information för anställda vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen och är ett komplement till Stockholms universitets Medarbetarwebb.

Skyltpost med pilar till advice, help, support, tips, guidance and assistans. Foto: Stuart Miles/Mo
Foto: Stuart Miles/Mostphotos.

Besök gärna regelbundet Stockholms universitets Medarbetarwebb för att hålla koll på när interna utbildningar, kurser och föreläsningar inom olika områden ges och övrig information om universitetet som kan vara relevant att känna till:

Stockholms universitets medarbetarwebb

Stockholms universitets medarbetarkalender

Stockholms universitets medarbetarnotiser

Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL)

Genvägar till regler, stödsystem och support

Regelboken

Stödsystem

Driftinformation för olika stödsystem

Serviceportalen

 

Institutionen har samlat viktig information som rör alla anställda under mappen X:\BUV Gemensam allmän information.

Mappen kommer du åt när du är inloggad med SU-inlogg och uppkopplad direkt på arbetsplatsen eller via VPN.

I mappen hittar du information om:

 • Arbetsmiljö- och miljöarbete
 • Arkiv och diarium
 • Lathundar för Athena, Zoom och VPN
 • Beslut och protokoll
 • Ekonomi, inköp & personal
 • Evenemang, konferenser & seminarier vid BUV
 • Kursadministrativa lathundar för lärare
 • Kursutbud och studiegångar
 • Lokaler och IT-utrustning
 • Organisation
 • Prefektbrev
 • Lathund för profilsida och DiVA
 • VFU-rutiner
 

Vid allvarlig händelse och kris

Här hittar du information om hur du som medarbetare ska agera vid kris eller allvarlig händelse och kontaktuppgifter till väktare och institutionens krisgrupp.

Vid pågående allvarligt sjukdomsfall eller olycka, dödsfall, hot, skadegörelse eller sabotage:

1. Rädda dem som är i uppenbar fara och sätt sedan dig själv i säkerhet och vidta, om möjligt, åtgärder för att förhindra ytterligare personskada.

2. Larma: Ring 112 och tillkalla ambulans, polis eller brandkår.

3. Ring därefter väktare 08-16 22 16 (på kontorstid) eller 08-16 42 00 (dygnet runt).

4. Kontakta någon i BUVs krisgrupp.

Som kris räknas en allvarlig händelse; en svår, oftast hastigt uppkommen situation med personella, materiella eller etiska och förtroendemässiga skador eller med överhängande fara för att skador ska uppstå, alternativt en svår situation som uppkommer genom ett smygande förlopp. Det är en händelse som kräver omedelbara och samordnande åtgärder inom institutionen eller Stockholms universitet i syfte att minimera konsekvenserna för medarbetare, studenter och materiel.

Några exempel på kriser är

 • allvarliga olyckor eller olyckor med många skadade,
 • dödsfall,
 • händelser med miljö- och/eller hälsofarlig påverkan (brand, kemikalier, gaser, strålkällor, mikrobiologiska agens),
 • dataintrång med risk för allvarlig störning, eller
 • händelser som kan orsaka etiska och förtroendemässiga skador.

Prefekt alternativt ställföreträdande prefekt har ansvar för att samordna krisarbetet och har till sin hjälp stöd av en krisgrupp bestående av institutionens ledningsgrupp.

Krisgruppen består av följande personer/funktioner:

Prefekt

Ställföreträdande prefekt

Biträdande prefekt

Biträdande prefekt

Avdelningsföreståndare BUVA

Avdelningsföreståndare FUFF

Föreståndare CBK

Adminstrativ chef

Studierektorer

Arbetsmiljöombud

Antonio Rodriguez

Studentråd

Den person i krisgruppen som först får vetskap om händelsen kontaktar omgående de övriga medlemmarna. Krisgruppen kan vid behov förstärkas eller samråda med andra medarbetare på institutionen, med specialister från den centrala förvaltningen eller med representant för fastighetsägaren.

Prefekten ansvarar för att:

 • kontakter vid behov tas med extern hjälp (polis, sjukhus, räddningstjänst, vaktföretag, etc.),
 • kontakter tas med säkerhetschefen vid universitetet,
 • bedöma vilka åtgärder som måste vidtas i ett första skede för att verksamheten ska kunna fungera tillfredsställande,
 • kommunikation med anställda, anhöriga och andra berörda personer, samt
 • fatta i övrigt nödvändiga beslut.

Alla medarbetare har ett ansvar vid kris

I en krissituation har alla medarbetare på institutionen ett ansvar för att vidta de nödvändiga åtgärder som situationen kräver. Läs mer i institutionens krisplan bilaga 1.

Läs mer om krisarbete vid universitetet

Krisplan vid Stockholms universitet

Checklista - anställda eller student drabbas av svårare personlig kris

Kriskommunikation vid Stockholms universitet

Institutionen har en hjärtstartare som är placerad på entréplan, inre trapphallen, på väggen till höger om Studentexpeditionen.

Hjärtstartaren är placerade i ett larmat skåp. När man öppnar dörren larmar skåpet till personal på sektionen för säkerhet samt väktaren som är utbildade i D-HLR (hjärt-lungräddning med defibrillering).

När du påbörjat D-HLR ska du larma 112 samt skicka ut en person som möter upp ambulans.

Mer om hjärtstartare, hur de fungerar samt vart de finns placerade på campus

På institutionen finns första-hjälpen-tavlor på varje våningsplan, Svante Arrhenius väg 21 A. Där hittar du plåster och blodstoppare för mindre skador.

Institution har enligt Stockholms universitetets brandskyddspolicy, en egen brandskyddsorganisation som består av en brandskyddsansvarig, brandskyddskontrollant och utrymningsledare.

Läs mer om brandsäkerhet vid Stockholms universitet

I trapphuset vid varje våningsplan finns en karta över byggnaden med nödutgångar utmärkta. Institutionen har utrymningsledare som hjälper till att vid utrymning.

Tänk på att undvika hissen vid brand, använd trappan och anvisade nödutgångar.

Återsamlingsplats vid brand

Vid utrymning på grund av brand ska personal och studenter samlas vid Svante Arrhenius väg 21A på gräsmattan utanför huvudingången. Detta för att kunna kontrollera att alla har kommit ur byggnaden.

 

 

Tipsa om brott, hot, trakasserier, misshandel, skadegörelse, stöld, bedrägeri och ekonomiska oegentligheter genom incidentrapporteringssystemet SAMIR. Säkerhetstipsen går att anmäla anonymt.

SAMIR

 

När något inte fungerar eller är trasigt vad gäller tekniska tillbehör eller inventarier samt dörrar och larm i institutionens lokaler kontakta institutionenstekniker, e-post: institutionstekniker@buv.su.se

Om det är fel på dörrar och larm på kvällstid eller helger kontakta Stockholms universitets väktare på telefon: 08-16 42 00.

 

Har du IT-relaterade problem kontakta SU Helpdesk i första hand genom att skapa ett ärende i Serviceportalen eller ringa direktnummer 1999.

För att få tillgång till program, SU-Word-mallar med mera, kan du själv ladda ner det till din arbetsdator via appen Software Center som finns på din dator. Du måste vara inloggad med ditt SU-inlogg och uppkopplad på arbetsplatsen eller via VPN för att få tillgång till Software Center. Om du vill ha ytterligare programvara utöver basutbud måste beställningen godkännas av din närmaste chef och beställning göras av DSA-ansvarig/institutionstekniker.

 

Etikrådet består av

Rådet leds av Rickard Jonsson och har som uppgift att bereda ärenden inför prefektbeslut om ett forskningsprojekt behöver granskas av Nationella etikprövningsmyndigheten eller inte. Rådet fungerar i praktiken också i viss mån som ett internt etikstöd. Detta på grund av att nästan all forskning på BUV behöver genomgå en granskning nationellt. För ytterligare information om denna myndighet, se Etikprovningsmyndigheten.

Etikgranskning

Granskningen bereds av etikrådet. Prefekt fattar därefter beslut om forskningen innebär att en ansökan om etikprövning vid den regionala etikprövningsnämnden ska göras.

Ansökan

Framställan till etikrådet ska innehålla en kort beskrivning av projektet, om ni fått externa medel skicka med ansökan, men framför allt en genomgång av datainsamlingsmetod och förhållningssätt till kända etiska principer både vid insamling, bearbetning och analys av data samt vid produktion av texter. Om videoinspelningar används eller fotografering görs är det speciellt viktigt att beskriva hur data kommer att insamlas och användas.

Nationella etikprövningsmyndigheten

SU direktiv forskningsetik och juridik

SU forskningsdatapolicy

SU forskningsstöd och samverkan

 

 

Vid institutionen finns ett lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor. Rådet har löpande möten under året och tar bland annat fram förslag till arbetsmiljöplan varje år och följer upp föregående års arbetsmiljöplan.

Läs mer om lokala RALV och se rådets representanter och kontaktperson

 

Institutionen har arbetsmiljöombud som bevakar den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön.

Nuvarande arbetsmiljöombud är:

Antonio Rodriguez

E-post: skyddsombud@buv.su.se

Läs mer om arbetsmiljö och lika villkor för SU-anställda på Medarbetarwebben

 

Som anställd, doktorand eller postdoktor kan du vända dig till företagshälsovården Avonova hälsa AB vid arbetsrelaterade sjukdomar och för stödsamtal. 

Företagshälsovård vid Stockholms universitet

 

Miljöarbete och miljömål

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen bedriver ett systematiskt miljöarbete som utgår från Stockholms universitets miljöpolicy. Det innebär att miljöhänsyn är en del i institutionens vardagliga arbete.

Stockholms universitets miljöarbete

Miljö, klimat och hållbar utveckling är centrala frågor för Stockholms universitet och universitetet ska verka för att kontinuerligt minska den negativa miljöpåverkan som den egna verksamheten ger upphov till. Arbete inom såväl kärnverksamhet som verksamhetsstöd ska sträva efter att universitetet bidrar till Agenda 2030 och att de globala hållbarhetsmålen avseende den ekologiska dimensionen uppnås. Universitetets klimatfärdplan ska leda till att arbetet inom forskning, utbildning och verksamhetsstöd ligger i framkant för att uppnå koldioxidneutralitet senast 2040.

Stockholms universitets miljöpolicy

Institutionen skapar varje år en miljöhandlingsplan som fokuserar på arbetet med att uppnå institutionen och Stockholms universitets uppsatta miljömål.

Handlingsplanen arbetas fram av institutionens miljörepresentant i samverkan med det lokala RALV. Handlingsplanen beslutas av Institutionsstyrelsen och prefekten är ytterst ansvarig för att institutionen följer handlingsplanen och universitetets riktlinjer.

Årligen sker en uppföljning och redovisning av hur institutionen arbetat meda att uppnå målen.

Kontakt

Om du har frågor om institutionens miljöarbete eller synpunkter och förslag på miljöförbättrande åtgäder, vänligen kontakta institutionens miljörepresentant My Bodell.

Miljöarbetet är beroende av att alla medarbetare är delaktiga. Detta för att vi ska nå våra miljömål och därigenom minska påverkan på miljön. Exempel på vad du som medarbetare kan tänka på i det dagliga arbetet är:

 • Använda energisparläga på datorn och stänga av den helt vid arbetsdagens slut
 • Hålla resfria möten om möjligt eller följa resepolicyn (se nedan)
 • Minska förbrukningen av kopieringspapper
 • Källsortera
 • Släcka lampor när du inte vistas i lokalen
 • Som lärare - integrera miljötänk i utbildningen
 • Återanvända kontorsmaterial som går att använda igen

Universitetets tjänsteresor har en betydande miljöpåverkan. Därför att det viktigt att du som medarbetare tar miljöhänsyn vid resa.

Policy för möten och resor

Ladda din elbil

Medarbetare, studenter och besökare som reser med elbil till och från universitetet kan självklart ladda bilen på Frescati universitetsområde. Det finns totalt tio el-laddstolpar att tillgå. Två stycken utanför NPQ-huset och fyra vid Kräftriket samt fyra på Södra husets parkeringen vid Studenthuset. För att kunna använda laddstolparna behöver man bara betala parkeringsavgift. Egen sladd kan pluggas in.

Det finns möjlighet att källsortera ditt avfall på institutionen. I studentpentryt på plan 1 och i personalköken på plan 3 och 4 finns olika kärl för sortering av avfall som plast, matavfall, papper, glas, metall och för returflaskor och burkar.

I kopieringsutrymmen finns återvinningskärl för kartong, returpapper, metall och sorterbart.

 

Du som är nyanställd på institutionen och Stockholms universitet får en introduktion av din närmaste chef, personalhandläggare och administrativ chef på institutionen.

Stockolms universitet har också en informationssida för alla nyanställda som mer övergripande beskriver universitetets organisation, rollen som statsanställd, arbetsmiljö och klimatarbete m.m.

Läs mer på introduktion för nyanställda via Medarbetarwebben

 

Kontakt

Institutionens krisgrupp

Prefekt
Ställföreträdande prefekt
Biträdande prefekt med ansvar för lärarutbildningsfrågor
Biträdande prefekt med ansvar för studentärenden
Föreståndare Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap
Föreståndare Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning
Föreståndare för Centrum för barnkulturforskning
Administrativ chef och ekonomiansvarig
På denna sida